Ponuda fizičkim licima

  Tekući računi

Otvaranjem tekućeg računa kod Prve banke CG klijenti dobijaju i mogućnost da koriste sljedeći paket usluga: debitnu karticu, odobravanje prekoračenja po tekućem računu, plaćanje putem trajnog naloga, korišćenje usluga elektronskog bankarstva…Otvaranje tekućeg računa je besplatno i može se obaviti na svim šalterima Banke.
 
  Krediti

Prva banka CG nudi široku paletu kreditnih proizvoda fizičkim licima. Klijentima je ostavljena mogućnost da, shodno interesovanjima i potrebama, odaberu kreditni proizvod koji im najviše odgovara sa aspekta ročnosti i uslova. Banka nudi i mogućnost refinansiranja postojećih kreditnih obaveza po povoljnim uslovima.
 
  Štednja

Polazeći od interesovanja i potreba klijenata, Prva banka CG je razvila čitav niz štednih proizvoda: depoziti po viđenju, standardni tip štednje, rentna štednja, anticipativna štednja, kumulativna štednja. U tom smislu, klijentima je ponuđena mogućnost deponovanja novca po izuzetno povoljnim kamatnim stopama, u iznosu i roku koji im najviše odgovara.
 
  Platne kartice

Prva banka CG nudi široku paletu MasterCard i VISA platnih kartica namijenjenih fizičkim licima. Na ovaj način, klijenti mogu osjetiti sve pogodnosti bezgotovinskog plaćanja, raspolagati novcem prema potrebama, uz optimalne kreditne uslove i 24 – časovnu raspoloživost.
 
  Elektronsko bankarstvo

E-banking sistem Prve banke CG klijentima omogućava najednostavniji, najbrži i najjeftiniji način finansijskog poslovanja, bilo da ga koriste u biznisu ili za lične potrebe.
 
  Poslovi sa inostranstvom

Koristeći najsavremenije instrumente plaćanja Prva banka CG, na efikasan i stručan način, klijentima pruža usluge realizacije priliva iz inostranstva i plaćanja prema inostranstvu po različitim osnovama. Otvaranje deviznog računa je besplatno i može se obaviti na svim šalterima Banke.
 
  Investiciono bankarstvo

Banka se u ime klijenta stara o hartijama od vrijednosti i pruža usluge čuvanja finansijske imovine, kontrolu stanja i prometa hartija od vrijednosti, izvještava o svim promjenama koje se odnose na portfolio i vodi brigu o ostvarivanju prava iz hartija od vrijednosti.

 

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne