Kratkoročne garancije

Prva banka CG izdaje kratkoročne garancije za različite namjene: garancije za urednu otplatu kredita, licitacione, avansne, garancije za dobro izvršenje posla, za garantni period, carinske, garancije za lizing poslove, kao i za ostale namjene.
Kratkoročne garancije
  Iznos kredita
  100 € – 20.000 €
  Rok
  1 – 12 mjeseci
  Naknada za odobrenje usluge
  0,50% -1,00% kvartalno, minimalno 40€
1,00% – 2,00% jednokratno, minimalno 40€
  Naknada za konverziju garancije u kredit (pala garancija)
  1,00% – 2,00% jednokratno
  Nominalna kam. stopa za kredit koji je nastao konverzijom pale garancije
  16,00% godišnje, fiksna
  Zatezna kamata
  2,00% mjesečno
  Naknada za prijevremenu otplatu kredita
  U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima
(max. 1%)
  Valuta
  EUR
 
Bonitet i instrumenti obezbjeđenja:
 • Bonitet se utvrđuje u skladu sa metodologijom za procjenu boniteta,
 • U zavisnosti od boniteta, garancija može biti izdata bez žiranata i najviše do 2 žiranta,
 • Alternativno, umjesto jednog žiranta kao instrument obezbjeđenja može biti jemstvo pravnog lica (privrednog subjekta), pod uslovom da je bonitet pravnog lica u kategoriji dobre ili aktive sa posebnom napomenom,
 • Sadužnik može poboljšati bonitet,
 • Alternativno, ukoliko je sredstvo obezbjeđenja – hipoteka nad nepokretnostima, jemci nijesu potrebni,
 • Za iznose preko 10.000 €, hipoteka nad nepokretnostima je neophodan uslov.
Potrebna dokumentacija:
 • Zahtjev za izdavanje garancije,
 • Original (na uvid) i fotokopiju lične karte ili vozačke dozvole (rezident) ili putne isprave (rezident ili nerezident);
 • Saglasnost za pristup podacima Kreditnog registra Centralne banke Crne Gore;
 • Fotokopiju strane putne isprave koja sadrži odobrenje privremenog boravka izdatog od strane Uprave policije Crne Gore (nerezident);
 • Ovjeru podataka za Dužnika. Ovjera podataka za Sadužnika i/ili Jemaca (obrazac Banke) kao potvrdu o zaposlenju, ugovori o radu ili djelu, penzioni ček, sudsku presudu i slično (dokumentaciju koja nedvosmisleno potvrđuje redovne i dodatne izvore prihoda, ukoliko ih Klijent navede u zahtjevu za kredit sa namjerom da isti budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kreditne sposobnosti);
 • Administrativnu zabranu na primanja Klijenta, uredno potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica (obrazac Banke);
 • Izjavu o povezanim licima (obrazac Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – fotokopije svih ugovora koje je Klijent zaključio sa drugim poslovnim bankama sa sjedištem u Crnoj Gori, alternativno – kartice prometa/ili potvrde od finansijskih institucija po kreditnim partijama koje su vezane za ugovore o kreditu koji su aktivni na dan prijema zahtjeva za odobrenje kreditnog proizvoda;
 • Izvod tekućeg računa preko kojeg su vršene isplate zarada ili drugih primanja tokom perioda koji (po pravilu) 3 mjeseca prethodi mjesecu u kojem se zahtjev podnosi (ukoliko Klijent nije ista primanja ostvarivao putem računa koji je otvoren kod Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno, izjavu poslodavca o obaveznoj uplati zarade za Korisnika kredita;
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – original (na uvid) i fotokopiju dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima u kojima stanuje, ili ugovor o zakupu nepokretnosti u kojima stanuje
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.
 Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com.
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne