Krediti za penzionere

Krediti za penzionere
  Svrha
   Nenamjenski, gotovinski kredit
  Iznos kredita
   300 € – 20,000 €
  Rok
   3 – 120 mjeseci
  Način otplate
   Mjesečno
  Grejs period
   1 mjesec
  Nominalna kamatna stopa
   6.99% za sve iznose sa rokom otplate do 12 mjeseci;
7.49% za sve iznose sa rokom otplate od 13 do 120 mjeseci
  Naknada za odobrenje kredita
   1,50%
  Zatezna kamata
   2,00% mjesečno
  Naknada za prijevremenu otplatu  kredita
   U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima (max. 1%)
  Isplata kredita
   Jednokratno, uplatom na tekući račun Klijenta
  Valuta
   EUR
Bonitet i instrumenti obezbjeđenja:
 • Klijent može imati najviše jednog sadužnika,
 • Kredit može biti odobren Klijentima bez jemaca, ukoliko u trenutku dospijeća posljednjeg anuiteta penzioner ima najviše 75 godina
 • Klijent može imati najviše 75 godina u trenutku dospijeća posljednjeg anuiteta kredita.
 • Prije podnošenja Zahtjeva za kredit, Klijent i sadužnik moraju ostvariti najmanje jedno primanje preko računa koji je otvoren kod Banke. 

 • U momentu podnošenja Zahtjeva za kredit Klijent mora ostvarivati prava iz penzijsko – invalidskog osiguranja najmanje 1 mjesec.

 • Polisa životnog osiguranja.

 

Primjer kredita možete vidjeti niže

 

Krediti za penzionere
Iznos kredita 5.000,00€
Rok otplate 60 mjeseci
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 7.49%
Mjesečni anuitet 100,15€
Jednokratna naknada za obradu kredita 1,50% (75€)
Efektivna kamatna stopa 8,49%
Ukupan iznos koji klijent plaća (iznos kredita + kamata + jednokratna naknada za obradu kredita + troškovi mjenica i pristupa Kreditnom registru CBCG) 6.084,00€

*Mjenice koje su neophodne prilikom procedure za podizanje kredita koštaju 2.00€ kao i izvještaj CBCG koji se naplaćuje 3,00€

*Napominjemo da ova vrsta kredita u mnogome zavisi od pola i godina starosti klijenta.

 

Potrebna dokumentacija:
 • Popunjen zahtjev za kredit,
 • Original (na uvid) i fotokopiju lične karte ili vozačke dozvole (rezident) ili putne isprave (rezident ili nerezident);
 •  Saglasnost za pristup podacima Kreditnog registra Centralne Banke Crne Gore.
 • Fotokopiju strane putne isprave koja sadrži odobrenje privremenog boravka izdatog od strane Uprave policije Crne Gore (nerezident);
 • Ovjeru podataka za Dužnika. Ovjeru podataka za Sadužnika i/ili Jemaca (obrazac Banke) kao potvrdu o zaposlenju, ugovori o radu ili djelu, penzioni ček, sudsku presudu i slično (dokumentaciju koja nedvosmisleno potvrđuje redovne i dodatne izvore prihoda, ukoliko ih Klijent navede u zahtjevu za kredit sa namjerom da isti budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kreditne sposobnosti);
 • Administrativnu zabranu na primanja Klijenta, uredno potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica (Obrazac Banke);
 • Izjavu o povezanim licima (obrazac Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – fotokopije svih ugovora koje je Klijent zaključio sa drugim poslovnim bankama sa sjedištem u Crnoj Gori, alternativno – kartice prometa/ili potvrde od finansijskih institucija po kreditnim partijama koje su vezane za ugovore o kreditu koji su aktivni na dan prijema zahtjeva za odobrenje kreditnog proizvoda;
 • Izvod tekućeg računa preko kojeg su vršene isplate zarada ili drugih primanja tokom perioda koji (po pravilu) 3 mjeseca prethodi mjesecu u kojem se zahtjev podnosi (ukoliko Klijent nije ista primanja ostvarivao putem računa koji je otvoren kod Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – original (na uvid) i fotokopiju dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima u kojima stanuje, ili ugovor o zakupu nepokretnosti u kojima stanuje;
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.

 

 Preuzmite formulare:

 

 

Obrazac Zahtjeva  je dat u cilju detaljnog informisanja klijenata u pogledu ličnih i drugih podataka koje Banka prikuplja u cilju obrade i odlučivanja. prilikom obraćanja Banci, klijent nije dužan da popunjava obrazac zahtjeva, već će to za njega uraditi menadžer za poslovanje sa stanovništvom prilikom intervjua koji prethodi donošenju odluke o odobrenju kredita

 

U cilju potpunog informisanja klijenta o njegovim pravima u vezi sa ličnim podacima koji se dostavljaju Banci prilikom obrade zahtjeva za odobrenje kredita, molimo da posjetite stranicu Zaštita ličnih podataka (fizička lica).
Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne