Krediti za refinansiranje

Krediti za refinansiranje
  Svrha
  Refinansiranje kredita koje Klijent ima kod Banke ili drugih banaka, uz
  mogućnost korišćenja jednog dijela ne više od 30% traženog iznosa kredita
  Iznos kredita
  Do 20.000 €
  Rok
  Do 120 mjeseci
  Način otplate
  Mjesečno
  Nominalna kamatna stopa
  7,49% – 10,99% za sve iznose sa rokom otplate do 120 mjeseci*
8,45% – 11,95% za sve iznose sa rokom otplate do 84 mjeseca,
  8,99% – 12,49% za sve iznose sa rokom otplate do 120 mjeseci
  Naknada za odobrenje kredita
  od 1,50%, jednokratno
  Zatezna kamata
  2,00% mjesečno
  Naknada za prijevremenu otplatu kredita
  U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima (max. 1%)
  Isplata kredita
  Na račun kod banke ili drugih banaka kod kojih Klijent ima kredit,
  maksimalno  30% se može isplatiti Klijentu na tekući račun
  Valuta
  EUR

  *Kamatna stopa od 7,49% – 10,99% odobrava se ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi
:
 
– klijent zaposlen kod poslodavca “A” kategorije isplatilaca primanja (lista isplatilaca primanja Banke);
– klijent uredan u izmirivanju obaveza u prethodna 24 mjeseca;
– otplatu kredita je moguće vršiti: postavljanjem administrativne zabrane na zaradu klijenta, ili (ukoliko prethodno nije moguće) uspostavljanjem trajnog naloga na transakcionom računu klijenta;
– ukupne mjesečne obustave klijenta sa obustavom po ovom kreditu, ne prelaze 50% zarade klijenta.

 

Ukoliko nijesu ispunjeni svi prethodno navedeni uslovi, godišnja nominalna kamatna stopa se određuje u intervalima kako slijedi:
 
– 8,45% – 11,95% za sve iznose sa rokom otplate do 84 mjeseca;
– 8,99% – 12,49% za sve iznose sa rokom otplate do 120 mjeseci.

 

Bonitet i instrumenti obezbjeđenja:
 • Bonitet se utvrđuje u skladu sa metodologijom za procjenu boniteta,
 • U zavisnosti od boniteta, kredit može biti odobren bez žiranata i najviše do 2 žiranta,
 • Sadužnik može poboljšati bonitet,
 • Alternativno, umjesto jednog žiranta, kao instrument obezbjeđenja može biti jemstvo pravnog lica (privrednog subjekta), pod uslovom da je bonitet pravnog lica u kategoriji dobre ili aktive sa posebnom napomenom,
 • Alternativno, ukoliko je sredstvo obezbjeđenja hipoteka nad nepokretnostima, jemci nijesu potrebni,
 • Za iznose preko 15.000 € hipoteka je neophodan uslov, osim u slučaju da su ispunjeni posebni uslovi prilikom čega se odobravaju iznosi do 20.000€ bez hipoteke na nepokretnostima,
 • Klijent mora imati najmanje 18 godina u momentu podnošenja Zahtjeva, odnosno 75 godina u trenutku dospijeća posljednjeg anuiteta (isti uslovi važe za sadužnika i žirante),
 • U momentu podnošenja Zahtjeva za kredit, Klijent mora biti najmanje 3 mjeseca u radnom odnosu ili ostvarivati primanja po drugim osnovama. 
Primjer kredita možete vidjeti niže

 

Kredit za refinansiranje
Iznos 20.000,00€
Rok otplate 120 mjeseci
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 7,49%
Anuitet 237,35€
Provizija 1,5% (300,00€)
Efektivna kamatna stopa 8,13%
Ukupan iznos koji klijent plaća (iznos kredita + kamata + jednokratna naknada za obradu kredita + troškovi mjenica i pristupa Kreditnom registru CBCG) 28.787,00€

*U obračun EKS uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za odobrenje kredita, troškovi mjenice (2,00€) i troškovi pristupa Kreditnom registru CBCG (3,00€).

 

Potrebna dokumentacija:
 • Zahtjev za kredit,
 • Original (na uvid) i fotokopiju lične karte ili vozačke dozvole (rezident) ili putne isprave (rezident ili nerezident);
 • Saglasnost za pristup podacima Kreditnog registra Centralne banke Crne Gore;
 • Fotokopiju strane putne isprave koja sadrži odobrenje privremenog boravka izdatog od strane Uprave policije Crne Gore (nerezident);
 • Ovjeru podataka za Dužnika. Ovjera podataka za Sadužnika i/ili Jemaca (obrazac Banke) kao potvrdu o zaposlenju, ugovori o radu ili djelu, penzioni ček, sudsku presudu i slično (dokumentaciju koja nedvosmisleno potvrđuje redovne i dodatne izvore prihoda, ukoliko ih Klijent navede u zahtjevu za kredit sa namjerom da isti budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kreditne sposobnosti);
 • Administrativnu zabranu na primanja Klijenta, uredno potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica (obrazac Banke);
 • Izjavu o povezanim licima (obrazac Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – fotokopije svih ugovora koje je Klijent zaključio sa drugim poslovnim bankama sa sjedištem u Crnoj Gori, alternativno – kartice prometa/ili potvrde od finansijskih institucija po kreditnim partijama koje su vezane za ugovore o kreditu koji su aktivni na dan prijema zahtjeva za odobrenje kreditnog proizvoda;
 • Izvod tekućeg računa preko kojeg su vršene isplate zarada ili drugih primanja tokom perioda koji (po pravilu) 3 mjeseca prethodi mjesecu u kojem se zahtjev podnosi (ukoliko Klijent nije ista primanja ostvarivao putem računa koji je otvoren kod Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno, izjavu poslodavca o obaveznoj uplati zarade za Korisnika kredita;
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – original (na uvid) i fotokopiju dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima u kojima stanuje, ili ugovor o zakupu nepokretnosti u kojima stanuje
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.
Preuzmite formulare:

 

 

Obrazac Zahtjeva  je dat u cilju detaljnog informisanja klijenata u pogledu ličnih i drugih podataka koje Banka prikuplja u cilju obrade i odlučivanja. prilikom obraćanja Banci, klijent nije dužan da popunjava obrazac zahtjeva, već će to za njega uraditi menadžer za poslovanje sa stanovništvom prilikom intervjua koji prethodi donošenju odluke o odobrenju kredita

 

U cilju potpunog informisanja klijenta o njegovim pravima u vezi sa ličnim podacima koji se dostavljaju Banci prilikom obrade zahtjeva za odobrenje kredita, molimo da posjetite stranicu Zaštita ličnih podataka (fizičko lice).

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne