Elektronsko bankarstvo

Kursna lista - 20.08.2018.

valutakupovnisrednjiprodajni
CHF0.868760.881990.89522
GBP1.099641.116381.13313
USD0.864720.877890.89105

Kompletna lista

Krediti za školarinu

 

  Krediti za školarinu
 Svrha Namjenski kredit, za plaćanje školarine
 Iznos kredita  Do 10.000,00€
 Rok  Do 60 mjeseci
 Način otplate  Mjesečno
 Nominalna kamatna stopa  6,00%
 Naknada za odobrenje kredita  1,50%
 Zatezna kamata  2,00%, mjesečno
 Naknada za prijevremenu otplatu kredita  U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima
 Isplata kredita  Prenos na račun isporučioca usluga
 Valuta EUR

 
Bonitet i instrumenti obezbjeđenja:

 

 • Bonitet se utvrđuje u skladu sa metodologijom za procjenu boniteta,
 • U zavisnosti od boniteta, Klijent može imati jednog sadužnika i do dva jemca,
 • Jemac mora biti zaposlen na neodređeno, jemac može biti i penzioner,
 • Rješenje o administrativnoj zabrani Klijenta/Sadužnika i/ili Rješenje o administrativnoj zabrani za jemca,
 • Ugovor o jemstvu zaključen između Banke i jemca,
 • Minimum jedna blanko potpisana sopstvena mjenica (za Klijenta, sadužnika i jemce) sa mjeničnim ovlašćenjem.

*Kredit se odobrava za finansiranje školarine srednjoškolcima, a nosilac kredita je zakonski staratelj srednjoškolca.
 
Primjer kredita:

  Krediti za školarinu
 Iznos kredita 10.000,00€
 Rok otplate  60 mjeseci
 Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)  6,00%
 Mjesečni anuitet  193,36€
 Provizija  1,50% (150,00€)
 Efektivna kamatna stopa  6,86%
 Ukupan iznos koji klijent plaća ( iznos kredita + kamata + jednokratna naknada za obradu kredita + troškovi mjenica i pristupa Kreditnom registru CBCG)  11.756,60€

*U obračun EKS uračunata je nominalna kamatna stopa, naknada za odobrenje kredita, troškovi mjenice (2,00€) i pristupa Kreditnom registru CBCG (3,00€).
 
Potrebna dokumentacija:

 

 • Popunjen zahtjev za kredit,
 • Original (na uvid) i fotokopiju lične karte ili vozačke dozvole (rezident) ili putne isprave (rezident ili nerezident),
 • Saglasnost za pristup podacima Kreditnog registra Centralne Banke Crne Gore,
 • Ovjeru podataka za Dužnika, Ovjeru podataka za Sadužnika i/ili Jemaca (ukoliko je jemstvo fizičkog lica sredstvo obezbjeđenja) (obrazac Banke) kao potvrdu o zaposlenju, ugovori  o radu ili djelu, penzioni ček, sudsku presudu i slično (dokumentaciju koja nedvosmisleno potvrđuje redovne i dodatne izvore prihoda, ukoliko ih Klijent navede u zahtjevu za kredit sa namjerom da isti budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kreditne sposobnosti),
 • Administrativna zabrana na primanja Klijenta, uredno potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Klijentovog isplatioca primanja (obrazac Banke),
 • Izjava o povezanim licima (obrazac Banke),
 • Faktura/profaktura, odnosno drugi dokument kojim se preciziraju troškovi školarine, kao i instrukcije za plaćanje putem kojih će se izvršiti uplata odobrenih sredstava po kreditu,
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – fotokopije svih ugovora koje je Klijent zaključio sa drugim poslovnim bankama sa sjedištem u Crnoj Gori, alternativno – kartice prometa/ili potvrde od finansijskih institucija po kreditnim partijama koje su vezane za ugovore o kreditu koji su aktivni na dan prijema zahtjeva za odobrenje kreditnog proizvoda,
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – izjavu poslodavca o obaveznoj uplati zarade za Klijenta kredita,
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – original (na uvid) i fotokopiju dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima u kojima stanuje, ili ugovor o zakupu nepokretnosti u kojima stanuje,
 • Ukoliko je Jemac pravno lice neophodno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa procedurom koja reguliše odobravanje kredita pravnim licima.

 

Preuzmite formulare:

 

 
Obrazac Zahtjeva  je dat u cilju detaljnog informisanja klijenata u pogledu ličnih i drugih podataka koje Banka prikuplja u cilju obrade i odlučivanja. prilikom obraćanja Banci, klijent nije dužan da popunjava obrazac zahtjeva, već će to za njega uraditi menadžer za poslovanje sa stanovništvom prilikom intervjua koji prethodi donošenju odluke o odobrenju kredita
 
U cilju potpunog informisanja klijenta o njegovim pravima u vezi sa ličnim podacima koji se dostavljaju Banci prilikom obrade zahtjeva za odobrenje kredita, molimo da posjetite stranicu Zaštita ličnih podataka (fizička lica).

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne

Ažurirano: 31.03.2017.