Kredit za kupovinu i adaptaciju stana

 

Kredit za kupovinu i adaptaciju stana
  Svrha
  Kupovina, renoviranje, dogradnja i proširenje stambenog prostora
  Iznos kredita
  5.000 € – 100.000 €
  Rok
  36 – 300 mjeseci
  Način otplate
  Mjesečno
  Grejs period
  Do 12 mjeseci (kamata se plaća mjesečno)
  Nominalna kamatna stopa
  7,99% – 11,49%
  Naknada za odobrenje kredita
  1,50% – 2,00%, jednokratno
  Zatezna kamata
  2,00% mjesečno
  Naknada za prijevremenu otplatu kredita
  U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima (max. 1%)
  Isplata kredita
  Na račun prodavca, uz profakturu;   osim za adaptaciju gdje postoji mogućnost
  isplate u gotovini, ali ne više od 30% odobrenog iznosa kredita
  Valuta
  EUR
Bonitet i instrumenti obezbjeđenja: 
 • Bonitet se utvrđuje u skladu sa metodologijom za procjenu boniteta,
 • Sadužnik može poboljšati bonitet,
 • Hipoteka je neophodan uslov,
 • Klijent mora imati najmanje 25 godina u momentu podnošenja Zahtjeva, odnosno 65 u trenutku dospijeća posljednjeg anuiteta (isti uslovi važe za sadužnika),
 • U momentu podnošenja Zahtjeva za kredit, Klijent mora biti najmanje 6 mjeseci u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ili ostvarivati primanja po drugim osnovama,
 • Prije podnošenja Zahtjeva za kredit, Klijent i sadužnik moraju ostvariti najmanje jedno primanje preko računa koji je otvoren kod Banke,
 • Ukoliko se hipoteka uspostavlja na teret nepokretnosti koja je predmet kreditiranja, obavezno je učešće 25%,
 • Ukoliko se hipoteka uspostavlja na teret druge nepokretnosti, procijenjena vrijednost nepokretnosti u odnosu na iznos kredita treba da bude u odnosu 1,25:1 (u tom slučaju učešće nije obavezno). 

 

Primjer kredita možete vidjeti niže

 

Stambeni kredit
Iznos kredita 50.000,00€
Rok otplate 180 mjeseci
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 7,99%
Mjesečni anuitet 477,65€
Jednokratna naknada za obradu kredita 1,5% (750,00€)
Efektivna kamatna stopa 8,56%
Ukupan iznos koji klijent plaća (iznos kredita + kamata + jednokratna naknada za obradu kredita + troškovi mjenica i pristupa Kreditnom registru CBCG) 86.732,00€
*U obračun EKS uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kredita, troškovi mjenice (2,00€) i troškovi pristupa Kreditnom registru CBCG (3,00€).
*Napomena da je za ovu vrstu kredita potrebno postavljanje hipoteke i dostavljanje polise osiguranja i imovine.

 

Potrebna dokumentacija:
 • Zahtjev za kredit,
 • Original (na uvid) i fotokopiju lične karte ili vozačke dozvole (rezident) ili putne isprave (rezident ili nerezident);
 • Saglasnost za pristup podacima Kreditnog registra Centralne Banke Crne Gore;
 • Fotokopiju strane putne isprave koja sadrži odobrenje privremenog boravka izdatog od strane Uprave policije Crne Gore (nerezident);
 • Ovjeru podatakaza Dužnika. Ovjeru podataka za Sadužnika i/ili Jemaca (obrazac Banke) kao potvrdu o zaposlenju, ugovori o radu ili djelu, penzioni ček, sudsku presudu i slično (dokumentaciju koja nedvosmisleno potvrđuje redovne i dodatne izvore prihoda, ukoliko ih Klijent navede u zahtjevu za kredit sa namjerom da isti budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kreditne sposobnosti);
 • Administrativnu zabranu na primanja Klijenta, uredno potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica (Obrazac Banke);
 • Izjavu o povezanim licima (obrazac Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – Fotokopije svih ugovora koje je Klijent zaključio sa drugim poslovnim bankama sa sjedištem u Crnoj Gori, alternativno – kartice prometa/ili potvrde od finansijskih institucija po kreditnim partijama koje su vezane za ugovore o kreditu koji su aktivni na dan prijema zahtjeva za odobrenje kreditnog proizvoda;
 • Izvod tekućeg računa preko kojeg su vršene isplate zarada ili drugih primanja tokom perioda koji (po pravilu) 3 mjeseca prethodi mjesecu u kojem se zahtjev podnosi (ukoliko Klijent nije ista primanja ostvarivao putem računa koji je otvoren kod Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno, izjavu poslodavca o obaveznoj uplati zarade za Korisnika kredita;
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – Original (na uvid) i fotokopiju dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima u kojima stanuje, ili ugovor o zakupu nepokretnosti u kojima stanuje
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.
Preuzmite formulare:

 

 

Obrazac Zahtjeva  je dat u cilju detaljnog informisanja klijenata u pogledu ličnih i drugih podataka koje Banka prikuplja u cilju obrade i odlučivanja. prilikom obraćanja Banci, klijent nije dužan da popunjava obrazac zahtjeva, već će to za njega uraditi menadžer za poslovanje sa stanovništvom prilikom intervjua koji prethodi donošenju odluke o odobrenju kredita

 

U cilju potpunog informisanja klijenta o njegovim pravima u vezi sa ličnim podacima koji se dostavljaju Banci prilikom obrade zahtjeva za odobrenje kredita, molimo da posjetite stranicu Zaštita ličnih podataka (fizičko lice).

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne