Gold Charge

 
Charge kreditna kartica vezana je za poseban kreditni račun, uz unaprijed definisan kreditni limit. Svi troškovi po kartici knjiženi tokom tekućeg obračunskog perioda, dospijevaju na naplatu u 100% iznosu na dan dospijeća plaćanja. Obračunsko razdoblje je 30 dana. Klijent je u obavezi da svede saldo duga po charge kreditu na EUR 0,00, na kraju svakog mjeseca.
Charge kreditna kartica može biti izdata i bez kreditnog limita. Korisnik vrši uplate na račun kartice i raspolaže sredstvima, uz obavezu redovnog izmirenja mjesečnih troškova održavanja.
 
Gold Charge kreditne kartice koje Banka izdaje:
 • MasterCard Gold Charge
 • Visa Gold Charge
Prednosti
 • Kartica može biti korišćena za podizanje gotovine na bankomatima i/ili šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, koje imaju oznaku VISA ili MasterCard.
 • Kartica može biti korišćena za bezgotovinska plaćanja roba i/ili usluga u zemlji i inostranstvu.
 • Kartica može biti korišćena za plaćanje roba i/ili usluga posredstvom interneta.
Charge gotovinski kredit
 
U zavisnosti od procjene boniteta, u svakom konkretnom slučaju utvrđuje se iznos kreditnog limita i definišu potrebna sredstva obezbjeđenja. Visina odobrenog charge kredita promjenjiva je i može naknadno biti smanjena ili povećana u zavisnosti od procjene boniteta Korisnika kredita, kao i urednosti u izmirivanju njegovih obaveza.
Charge gotovinski kredit
  Iznos kredita
  0,00 € – 10.000,00 €
  Rok
  36 mjeseci
  Način otplate
  mjesečno
  Kamatna stopa
  13,00% – 18,00% godišnje, fiksna
  Zatezna kamata
  2,00% mjesečno
  Metod obračuna
  konformni metod obračuna kamate
  Valuta
  EUR
Bonitet i instrumenti obezbjeđenja
 • Bonitet se utvrđuje u skladu sa metodologijom za procjenu boniteta,
 • U zavisnosti od boniteta, kredit može biti odobren bez žiranata i najviše do 2 žiranta,
 • Alternativno, umjesto jednog žiranta kao instrument obezbjeđenja može biti uzeto jemstvo pravnog lica (privrednog subjekta), pod uslovom da je bonitet pravnog lica u kategoriji dobre ili aktive sa posebnom napomenom,
 • Sadužnik može poboljšati bonitet,
 • Alternativno, ukoliko je sredstvo obezbjeđenja – hipoteka nad nepokretnostima jemci nijesu potrebni.
Potrebna dokumentacija
 • Zahtjev,
 • Izjava o povezanim licima,
 • Original (na uvid) i fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva, kao i za ostale učesnike ukoliko ih ima (sadužnike, žirante),
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za sadužnike i žirante),
 • Administrativne zabrane za tražioce kredita, kao i za ostale učesnike ukoliko ih ima (sadužnike, žirante),
 • Lična mjenica i mjenično ovlašćenje za sve učesnike,
 • Izjava o izdržavanim licima,
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.
Naknade za izdavanje i korišćenje MasterCard Gold Charge i VISA Gold Charge
Vrsta usluge
Naknada
  Otvaranje
  Besplatno
  Članarina za osnovnu karticu
  6,00 € mjesečno
  Članarina za dodatnu karticu
  5,00 € mjesečno
  Podizanje gotovine sa bankomata Prve banke
  0,50% (min. 1,00 €)
  Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka
  1,00% (min. 3,00 €)
  Podizanje gotovine na bankomatima van Crne Gore
  2,00% (min. 3,00€)
  Isplata gotovine na šalteru Prve banke
  0,50% (min. 1,00 €)
  Isplata gotovine na šalteru druge banke
  2,50% (min. 5,00 €)
  Zamjena plastike
  5,00 €
  Otkaz kartice
  Besplatno
  Ranije reizdavanje
  20,00 €
  Neopravdana reklamacija
  15,00 €
  SMS servis za slanje obavještenja o
  autorizovanim transakcijama
  0,70 € mjesečno- nezavisno od
  broja kartica priključenih na servis
  Dnevni limit na ATM
  2.000,00 €
  Dnevni limit na POS
  10.000,00 €
Bezbjednost prilikom korišćenja platne kartice
 • Korisnik kartice dužan je da je čuva i redovno provjerava njenu prisutnost.
 • Korisnik kartice dužan je da PIN drži u tajnosti i zahtijeva da se svi postupci plaćanja na prodajnim mjestima odvijaju u njegovom prisustvu.
 • Korisnik je dužan da, prilikom unošenja PIN koda na bakomatu ili POS terminalu, sačuva privatnost.
 • Korisnik je dužan da, prije potpisivanja računa, provjeri iznos transakcije.
 • Korisnik snosi svaki gubitak nastao zbog neopreznog korišćenja kartice.
Gubitak ili krađa kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni Korisnik kartice dužan je odmah usmeno (broj Call centra 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141.
Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.
Za sve dodatne informacije obratite se Službi za kartično poslovanje i elektronsko bankarstvo  na e-mail: info@prvabankacg.com ili pozovite Call centar na broj +382 19891.
Dokumenta za download:
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne