Revolving kreditne kartice

 
Revolving kreditna kartica vezana je za poseban kreditni račun, uz definisan kreditni limit. Klijent unaprijed bira opciju koliko želi da plati od ukupno iskorišćene glavnice duga. Minimalna mjesečna obaveza Klijenta iznosi 5%, 10%, 20%, 25%, 50% ili 75% od ukupnog duga. Ostatak duga otplaćuje se mjesečno, do njegovog konačnog zatvaranja.
 
Revolving kreditne kartice koje Banka izdaje:
 
                                     
Banka, osim osnovne, na lični zahtjev vlasnika računa, može izdati i dodatne kartice. Uslov za izdavanje dodatnih kartica je potpisano ovlašćenje za raspolaganje sredstvima sa računa vlasnika, Korisnika osnovne kartice. Prema pravilu, maksimalno mogu biti izdate dvije dodatne kreditne kartice (u izuzetnim slučajevima – tri).
Isplata gotovine korišćenjem kartice dopuštena je do iznosa dnevnog limita za isplatu gotovine, koji propisuje Banka, a u okviru odobrenog limita potrošnje. Osnovni Korisnik kartice dužan je voditi računa da, korišćenjem osnovne i dodatne kartice, ne bude prekoračen odobreni kreditni limit.
 
Prednosti
  • Kartica može biti korišćena za podizanje gotovine na bankomatima i/ili šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, koje imaju oznaku VISA ili MasterCard.
  •  Kartica može biti korišćena za bezgotovinska plaćanja roba i/ili usluga u zemlji i inostranstvu.
  • Kartica može biti korišćena za plaćanje roba i/ili usluga posredstvom interneta.
Revolving gotovinski kredit
 
Korišćenjem revolving kreditne kartice smanjuje se raspoloživi iznos kredita za sve troškove učinjene karticom na prodajnim mjestima u zemlji i u inostranstvu, isplatnim mjestima, bankomatima, a vraćanje utrošenog dijela kredita obnavlja raspoloživi saldo do iznosa odobrenog kredita.
U zavisnosti od procjene boniteta, u svakom konkretnom slučaju utvrđuje se iznos kreditnog limita i definišu potrebna sredstva obezbjeđenja. Visina odobrenog revolving kredita promjenjiva je i može naknadno biti smanjena ili povećana, zavisno od procjene boniteta Korisnika kredita i urednosti njegovog poslovanja.
Banka obračunava Klijentu kamatu, primjenom konformne metode obračuna, na iskorišćeni iznos kredita u iznosu od 13,00% – 18,00% na godišnjem nivou, fiksno.  U slučaju kašnjenja u izmirivanju obaveza, biće zaračunata zatezna kamata od 2,00% na mjesečnom nivou (alternativno, po visini zatezne zakonske kamate).
 
Naknade za izdavanje i korišćenje kreditnih kartica
 
Kartice se izdaju besplatno.
SMS servis za slanje obavještenja o autorizovanim transakcijama tarifira se po 0,70 € mjesečno, po Klijentu, nezavisno od broja kartica koje on posjeduje.
 Iznos mjesečne članarine za korišćenje kartice i ostale naknade obračunavaju se u zavisnosti od vrste kreditne kartice.
Bezbjednost prilikom korišćenja platne kartice
  • Korisnik kartice dužan je da je čuva i redovno provjerava njenu prisutnost.
  • Korisnik kartice dužan je da PIN drži u tajnosti i da traži da se svi postupci plaćanja na prodajnim mjestima odvijaju u njegovom prisustvu.
  • Korisnik je dužan da, prilikom unošenja PIN koda na bakomatu ili POS terminalu, sačuva privatnost.
  • Korisnik je dužan da, prije potpisivanja računa, provjeri iznos transakcije.
  • Korisnik snosi svaki gubitak nastao zbog neopreznog korišćenja kartice.
Gubitak ili krađa kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni Korisnik dužan je odmah usmeno (broj Call centra +382 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno obavjestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prva banka CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141.
Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.
Za sve dodatne informacije obratite se Službi za kartično poslovanje i elektronsko bankarstvo na e-mail: info@prvabankacg.comili pozovite Call centar na broj +382 19891.
Dokumenta za download:
  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne