Ponuda pravnim licima

  Platni promet u zemlji

Otvaranjem računa kod Prve banke CG klijentima je omogućen prijem bezgotovinskih naloga na svim šalterima Banke, gotovinske uplate i isplate sa vašeg poslovnog računa na svim šalterima Banke, besplatan platni promet unutar Banke, e-banking…
 
  Platni promet sa inostranstvom

Koristeći najsavremenije instrumente plaćanja Prva banka CG na efikasan i stručan način svojim klijentima pruža usluge platnog prometa sa inostranstvom.
 
  Krediti

Prva banka CG nudi široku paletu kreditnih proizvoda pravnim licima. Klijentima je ostavljena mogućnost da, shodno interesovanjima i potrebama, odaberu kreditni proizvod koji im najviše odgovara, sa aspekta ročnosti i uslova. Banka nudi i mogućnost refinansiranja postojećih kreditnih obaveza po povoljnim uslovima.
 

Depoziti
Polazeći od interesovanja i potreba klijenata, Prva banka CG je razvila čitav niz depozitnih proizvoda. U tom smislu, klijentima je ponuđena mogućnost deponovanja novca po izuzetno povoljnim kamatnim stopama, u iznosu i roku koji im najviše odgovara.

  Platne kartice

Prva banka CG nudi široku paletu MasterCard i VISA platnih kartica namijenjenih pravnim licima. Na ovaj način, klijenti mogu osjetiti sve pogodnosti bezgotovinskog plaćanja, raspolagati novcem prema potrebama, uz optimalne kreditne uslove i 24 – časovnu raspoloživost.
 
  Elektronsko bankarstvo

E-banking sistem Prve banke CG pravnim licima pruža mogućnost da kompletan bezgotovinski promet servisiraju uz najveći stepen sigurnosti, maksimalnu uštedu vremena i niže tarife.
 
  Investiciono bankarstvo

Banka se u ime klijenta stara o hartijama od vrijednosti i pruža usluge čuvanja finansijske imovine, kontrolu stanja i prometa hartija od vrijednosti, izvještava o svim promjenama koje se odnose na portfolio i vodi brigu o ostvarivanju prava iz hartija od vrijednosti.
 

 

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne