Investiciono bankarstvo

Prva banka CG 25. jula 2008. godine je  dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti kastodi banke i kroz taj servis proširila paletu proizvoda koju nudi Klijentima.

 

Ukoliko Klijent posjeduje hartije od vrijednosti ili namjerava da ih kupi, kastodi banka će se, u njegovo ime starati o Vašim hartijama od vrijednosti i pružiti usluge čuvanja finansijske imovine, kontrolu stanja i prometa hartija od vrijednosti, izvještavanja o svim promjenama koji se odnose na portfolio, i voditi brigu o ostvarivanju prava iz hartija od vrijednosti.

 

Kastodi usluge koje pruža Prva banka CG: 
 • otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime i za račun zakonitih imalaca – Klijenata (vlasnički račun Klijenta),
 • otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime kastodi banke, a za račun zakonitih imalaca – Klijenata, odnosno u ime klijenata koji nijesu zakoniti imaoci tih hartija, a za račun zakonitih imalaca (zbirni kastodi račun),
 • trgovanje hartijama od vrijednosti na domaćim i inostranim berzama,
 • trgovanje preko vlasničkih i zbirnih računa,
 • izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i staranje o prenosu prava iz tih hartija,
 • naplaćivanje potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun zakonitih imalaca tih hartija i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima hartija od vrijednosti koji su njeni klijenti,
 • obavještavanje akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i njihovo zastupanje na tim skupštinama, po ovlašćenju,
 • po ovlašćenju Klijenta, staranje o izvršenju poreskih obaveza Klijenta po osnovu hartija od vrijednosti, čiji je klijent zakoniti imalac,
 • podržavanje svakog vida komunikacije sa klijentom i izvještavanje: direktno, telefonski, faksom, e-mailom, posredstvom SWIFT-a,
 • vršenje i drugih poslova utvrđenih ugovorom, u skladu sa zakonom i pravilima poslovanja kastodi banke.
Proces saldiranja kupovine/prodaje hartija od vrijednosti traje 2 radna dana („T+2“) od dana trgovanja. Sve trgovine na berzi saldiraju se uz istovremeni prenos novca i hartija od vrijednosti. Postupak saldiranja kupoprodaje hartija od vrijednosti u potpunosti je automatizovan.

 

Kastodi banka opremljena je savremenim softverom za obavljanje poslova posredovanja na tržištu kapitala i uz zaposlene koji posjeduju licence izdate od strane Komisije za hartije od vrijednosti, garantuje sigurnost i blagovremenost u izvršavanju naloga.

 

Klijenti kastodi banke mogu biti sva pravna i fizička lica, koja raspolažu ili žele raspolagati hatijama od vrijednosti preko otvorenih novčanih i računa za hartije od vrijednosti, kao i institucionalni investitori: penzioni fondovi, investicioni fondovi, osiguravajuće kuće, inostrane kastodi banke.

 

Uz zahtjev za sticanje statusa Klijenta, domaće pravno lice podnosi sljedeću dokumentaciju:
 • akt o registraciji kod Centralnog registra Privrednog suda (rješenje),
 • izvod iz poreske evidencije koje sadrže poreski identifikacioni broj (PIB),
 • akt o osnivanju,
 • Statut,
 • OP obrazac,
 • karton deponovanih potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje sredstvima na navedenim računima,
 • drugu dokumentaciju koju odredi Banka.
Uz zahtjev za sticanje statusa Klijenta, strano pravno lice podnosi sljedeću dokumentaciju:
 • ovjerenu kopiju izvoda iz registra matične zemlje sa apostilom, ovjereni prevod na službeni jezik u Crnoj Gori,
 • ukoliko račun otvara zastupnik, potrebno je dostaviti ovlašćenje o imenovanju lica za zastupanje stranog pravnog lica,
 • ukoliko je ovlašćenje dato na stranom jeziku, potrebno je dostaviti ovjereni prevod ovlašćenja na službeni jezik u Crnoj Gori,
 • karton deponovanih potpisa,
 • ovjerene kopije pasoša vlasnika, zakonskih zastupnika i ovlašćenih lica,
 • drugu dokumentaciju koju odredi Banka.
Kastodi banka naloge Klijenata prima u poslovnim prostorijama, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141, Podgorica, kao i u filijalama.

 

Kontakt:
Telefon:+382 20 409 186, +382 67 609 132
Fax:      +382 20 409 195
E-mail:   info@prvabankacg.com  

 

 Dokumenta za download:
 
–       Tarifnik usluga
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne