Investicioni krediti

Investicioni krediti – kreditna linija
  Svrha
  U skladu sa važećim aktima Banke kojima je definisana namjena kreditnih proizvoda
  Iznos
  Minimalno 10.000,00 € – maksimalni iznosi u skladu sa zakonskim limitom
  Rok
  12 – 60 mjeseci
  Način otplate
  Jednake mjesečne, kvartalne, polugodišnje, godišnje rate ili anuitetski planovi otplate
  Grejs period
  Do 12 mjeseci (kamata se plaća)
  Nominalna kamatna stopa
  7,99% – 11,49%
Opciono, 6M EURIBOR + 750bps; 6M EURIBOR + 1100bps;
  Naknada za odobrenje kredita
  1,00% – 2,00% jednokratno
  Naknada za reprogram kredita
 2,00%, jednokratno;
  Zatezna kamata
 2,00%, mjesečno;
  Obezbjeđenje kredita
  U skladu sa važećim aktima Banke

 
Potrebna dokumentacija:
 • Zahtjev za odobrenje Plasmana (formular Banke) ili na memorandumu Klijenta sa opširnijim opisom poslovanja Klijenta. U zahtjevu je neophodno navesti namjenu kredita, odnosno osnov izdavanja garancije ukoliko se radi o istoj. Ukoliko je u pitanju Zahtjev za odobrenje kreditnog limita po kreditnoj kartici, Klijent dostavlja Pristupnicu za izdavanje kreditne kartice.
 • Statusnu dokumentaciju Klijenta ( Rješenje o registraciji kod Privrednog Suda, Karton deponovanih potpisa, Važeći Statut, Rješenje o registraciji za PIB, Rješenje o registraciji za PDV ).

 • Potvrdu Poreske uprave Crne Gore da Klijent nema dugovanja po osnovu poreza i sa porezima izjednačenim zakonskim obavezama, ne stariju od 3 mjeseca. Ukoliko ne može da dobije traženu potvrdu Poreske uprave, Klijent podnosi Poreske kartice.

 • Izjavu o licima povezanim sa Klijentom (formular Banke)

 • Komplete finansijskih iskaza, koji su sastavljeni na za to propisanim obrascima, i to za 3 (tri)  okončane kalendarske godine koje prethode godini u kojoj se podnosi Zahtjev. Ukoliko je Klijent osnovan i registrovan unutar perioda roka kraćeg od 3 (tri) godine, Klijent podnosi finansijske iskaze za period od datuma registracije do posljednjeg dana okončane kalendarske godine koja prethodi godini u kojoj se podnosi Zahtjev.

 • Ukoliko se Zahtjev podnosi u drugoj polovini tekuće godine, Klijent je dužan da podnese finansijske iskaze pripremljene na datum koji prethodi datumu podnošenja Zahtjeva, a koji ne može biti stariji od 30. Juna tekuće godine.

 • Zaključni list (Bruto bilans) za posljednju kalendarsku godinu, koja   prethodi godini u kojoj se podnosi Zahtjev. Ukoliko se Zahtjev podnosi u drugoj polovini tekuće godine, Klijent je dužan da dostavi Banci Zaključni list (Bruto bilans) pripremljen na datum koji prethodi datumu podnošenja Zahtjeva, a koji ne može biti stariji od 30. Juna tekuće godine.

 • Investicioni program (ako se radi o investicionom kreditu), koji obavezno sadrži podatke o primarnim izvorima otplate Plasmana  na rok do kraja otplate Plasmana .Investicioni program mora minimalno da sadrži objašnjenje primijenjene metodologije za izradu plana i sve elemente koji su metodologijom dati kao obavezni. Investicioni program se dostavlja u originalu ili elektronskoj formi. Ukoliko se radi o novoj firmi,koja nema istoriju poslovanja, Klijent podnosi Banci Biznis plan.

 • Ugovorene poslove sa drugim privrednim društvima – opciono

 • Analitiku kupaca i dobavljača – opciono.

 • Ukoliko je Klijent zakonski obveznik revizije, dostavlja izvještaje ovlašćenog revizora za posljednju kalendarsku godinu,koja prethodi godini u kojoj se podnosi Zahtjev – opciono.

 • Potvrde o prometu, ili kartice prometa poslovnih  računa kod drugih banaka, ukoliko isti nijesu prikazani u Zaključnom listu (Bruto bilansu), za prethodnu godinu. Ukoliko se Zahtjev podnosi u drugoj polovini tekuće godine, a Klijent dostavlja potvrdu/karticu prometa, iste treba da prikazuju promet na datum koji prethodi datumu podnošenja Zahtjeva, a koji ne može biti stariji od 30. Juna tekuće godine.

 • Saglasnost za pristup podacima Kreditnog registra Centralne Banke Crne Gore (Saglasnost za pristup RKR – u – formular Banke) i izvod RKR – a.

 • List nepokretnosti i Procjenu bančinog ovlašćenog procjenitelja ne stariju od 12 (+2) mjeseci, ako je hipoteka na nepokretnosti sredstvo obezbjeđenja Plasmana.

 • Lager listu, u slučajevima gdje je zaloga određena kao obezbjeđenje , original, koja sadrži datum i djelovodni broj na prvoj strani, u dva primjerka.

 • Izjava da predmetna zaloga nije data kao obezbjeđenje po nekom drugom poslu  (formular Banke).

 • Fakturu, Predračun, Potvrdu o stanju duga sa instrukcijama za plaćanje i slično – ukoliko se sredstva po plasmanu planiraju koristiti u svrhe plaćanja ka trećem licu.

 • Kopija lične karte korisnika dodatne kreditne kartice, uz saglasnost korisnika – ukoliko se Zahtjev odnosi na odobravanje kreditnog limita po kreditnim karticama.

 • Ostala dokumentacija prema potrebi.

 

Primjer kredita:
 

Investicioni krediti
Iznos 200,000.00€
Rok otplate (u mjesecima) 60
Kamatna stopa (godišnja) 9,49%
Anuitet 4,160.71€
Provizija 1,50% (3,000.00€)
Efektivna kamatna stopa 10,20%
Ukupan iznos za vraćanje (glavnica + kamata) (200,000.00€ + 49,642.39) 249,642.39€

*Mjenice koje su neophodne prilikom procedure za podizanje kredita koštaju 2,00€ kao i izvještaj CBCG koji se naplaćuje 3,00€.

**Simulirani planovi otplate sa jednakim mjesečnim anuitetima.

 

U nastavku je dat primjer uredno popunjenog  obrasca – Zahtjev za odobrenje plasmana – pravna lica. Obrazac je dat u cilju detaljnog informisanja klijenata u pogledu svih potrebnih informacija koje Banka prikuplja u postupku obrade i odlučivanja. Prilikom obraćanja Banci, Klijent može samostalno popuniti obrazac Zahtjeva (MS Excel dokument), ili će to umjesto njega uraditi menadžer za korporativne klijente.

U cilju potpunog informisanja klijenata o njegovim pravima u vezi sa podacima koji se dostavljaju Banci, kao i eventualnim primjedbama na kvalitet usluga, molimo Vas da posjetite stranicu Zaštita prava klijenata (fizička i pravna lica).

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
 
 
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne