Business charge

Charge kreditna kartica vezana je za posebni kreditni račun, uz definisan kreditni limit. Svi troškovi po kartici, knjiženi tokom tekućeg obračunskog perioda, dospijevaju na naplatu u 100% iznosu na dan dospijeća plaćanja. Obračunsko razdoblje je 30 dana. Klijent je u obavezi da svede saldo duga po charge kreditu na EUR 0,00, na kraju svakog mjeseca.
 
Charge kreditna kartica može biti izdata i bez kreditnog limita. Korisnik vrši uplate na račun kartice i raspolaže sredstvima, uz obavezu redovnog izmirenja mjesečnih troškova održavanja kartice.
 
Charge kreditne kartice koje Banka izdaje za pravna lica su:
 • MasterCard Business Charge
 • VISA Business Charge
 Prednosti
 • Kartica može biti korišćena za podizanje gotovine na bankomatima i/ili šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, koje imaju oznaku VISA ili MasterCard.
 • Kartica može biti korišćena za bezgotovinska plaćanja roba i/ili usluga u zemlji i inostranstvu.
 • Kartica može biti korišćena za plaćanje roba i/ili usluga posredstvom interneta.
Charge gotovinski kredit
Charge kreditna kartica može biti izdata pravnom licu, za koje Banka utvrdi da ispunjava uslove kreditne sposobnosti.
U zavisnosti od procjene boniteta, u svakom konkretnom slučaju utvrđuje se iznos kreditnog limita i definišu potrebna sredstva obezbjeđenja. Visina odobrenog charge kredita promjenljiva je i može naknadno biti smanjena ili povećana u zavisnosti od procjene boniteta korisnika kredita, kao i urednosti u izmirivanju obaveza korisnika kredita.
Isplata gotovine korišćenjem kartice dopuštena je do iznosa dnevnog limita za isplatu gotovine, koji propisuje Banka, a u okviru odobrenog limita potrošnje. Osnovni korisnik kartice dužan je voditi računa da, korišćenjem osnovne i dodatne kartice, ne bude prekoračen odobreni kreditni limit.
Charge gotovinski kredit
  Iznos kredita
  500,00 – 10.000,00 €
  Rok
  36 mjeseci
  Način otplate
  Mjesečno
  Kamatna stopa
  12,00% – 18,00% godišnje, fiksna
  Zatezna kamata
  2,00% mjesečno
  Valuta
  EUR
Potrebna dokumentacija
 • Pristupnica,
 • Statusna dokumentacija,
 • Izjava o licima povezanim sa Bankom (formular Banke),
 • Kompletni finansijski izvještaji za 3 posljednje godine (BS, BU, BNT, Iskaz o promjenama neto imovine – kapitala, statistički obrasci (ukoliko postoje); kao i presjek na 30.06. tekuće godine, ukoliko je Zahtjev podnijet po isteku polovine tekuće godine,
 • Zaključni list (bruto bilans) za posljednju godinu (odnosno, sa stanjem na 30.06. tekuće godine ukoliko je Zahtjev podnijet po isteku polovine tekuće godine),
 • Saglasnost Klijenta za pristup podacima RKB- formular Banke, uplatiti 3,00€ na osnovni račun Prve banke 535-1-76, sa pozivom na broj 435910/0404,
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.
Naknade za izdavanje i korišćenje MasterCard Business Charge i VISA Business Charge
 
Vrsta usluge
Naknada
  Otvaranje
  Besplatno
  Članarina za karticu u EUR
  2,50€ mjesečno, po kartici
  Podizanje gotovine sa bankomata Prve banke
  0,50% (min. 1,00 €)
  Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka
  1,00% (min. 1,50 €)
  Isplata gotovine na šalteru Prve banke
  0,50% (min. 1,00 €)
  Isplata gotovine na šalteru druge banke
  2,50% (min. 5,00 €)
  Zamjena plastike
  5,00 €
  Naknada za gasenje kreditne kartice (gašenje ugovora)
  10,00 €
  Ranije reizdavanje
  10,00 €
  Neopravdana reklamacija
  10,00 €
  SMS servis za slanje obavještenja o autorizovanim
  transakcijama
  0,70 € mjesečno – nezavisno od
  broja kartica priključenih na servis
  Dnevni limit na ATM
  2.000,00 €
  Dnevni limit na POS
  5.000,00 €
Bezbjednost kartica i postupanje u slučaju gubitka ili krađe
 • Korisnik kartice dužan je da je čuva i redovno provjerava njenu prisutnost.
 • Korisnik kartice dužan je da PIN (lični identifikacioni broj) drži u tajnosti i zahtijeva da se svi postupci plaćanja na prodajnim mjestima odvijaju u njegovom prisustvu.
 • Korisnik je dužan da, prilikom unošenja PIN koda na bakomatu ili POS terminalu, sačuva privatnost.
 • Korisnik je dužan da, prije potpisivanja računa, provjeri iznos transakcije.
 • Korisnik snosi svaki gubitak nastao zbog neopreznog korišćenja kartice.
Gubitak ili krađa kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni Korisnik kartice dužan je odmah usmeno (broj Call centra +382 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141.
Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.
  
Za sve dodatne informacije obratite se Službi za kartično poslovanje i elektronsko bankarstvo  na e-mail: info@prvabankacg.com ili pozovite Call centar na broj +382 19891.
Dokumenta za download:
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne