Platni promet sa inostranstvom

Da bi Klijent Banke, pravno lice, vršilo plaćanja ili imalo prilive iz inostranstva, mora imati otvoren devizni račun.
Potrebna dokumentacija za otvaranje računa pravnih lica
Klijentrezident koji želi da otvori devizni račun u Banci, popunjava Zahtjev za otvaranje deviznog računa i zaključuje Ugovor sa Bankom.
Ukoliko Klijent ima otvoren račun u unutrašnjem platnom prometu, osim Zahtjeva, ne treba da dostavlja dokumentaciju, jer je ista već arhivirana u bazi platnog prometa. Postojeća dokumentacija koristi se za otvaranje deviznog računa.
U slučajevima gdje Klijent nema račun u unutrašnjem platnom prometu, a želi da otvori devizni račun, potrebno je dostaviti istu dokumentaciju koja je neophodna za otvaranje računa u unutrašnjem platnom prometu.
Klijent – nerezident koji želi da otvori devizni račun u Banci popunjava Zahtjev za otvaranje deviznog računa i zaključuje Ugovor sa Bankom. Za otvaranje deviznog računa potrebno je da Klijent  dostavi i sljedeću dokumentaciju:
 • Pismeni zahtjev za otvaranje računa na memorandumu stranog pravnog lica (osnovni podaci – naziv, sjedište, kontakt detalji i dr.),
 • Ovjerena fotokopija izvoda iz registracije pravnog lica u inostranstvu ili original na uvid ne stariji od 3 mjeseca,
 • Pismena ovlašćenja za lica koja će biti ovlašćena za raspolaganje sredstvima na računima (ime i prezime, adresa, broj pasoša, stepen ovlašćenja, potpisivanje – pojedinačno kolektivno i dr.),
 • Popunjen Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima sa računa, koji je potpisalo ovlašćeno lice podnosioca zahtjeva, ovjeren pečatom kojim će biti ovjeravani nalozi za plaćanje (obrazac Banke),
 • Fotokopija pasoša za ovlašćena lica,
 • Dokumentacija o djelatnosti firme.
Sva dokumentacija mora biti dostavljena na engleskom ili crnogorskom jeziku.
Plaćanje prema inostranstvu (NOSTRO doznaka)
NOSTRO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu koji Klijentima omogućava izvršavanje i naplatu obaveza prema licima iz inostranstva po različitim osnovama.
Dokumentacija koju je Klijent obavezan da dostavi Banci da bi doznaka bila realizovana:
 • Osnov prema kome se vrši plaćanje (faktura, profaktura, ugovor…),
 • Instrukcije deviznog računa ino-korisnika. Potpune instrukcije podrazumjevaju dostavljanje tačnih podataka (IBAN, SWIFT CODE, kompletne adrese, osnov plaćanja),
 • Popunjen i potpisan Nalog za izvršenje transfera sa inostranstvom.
Za izvršenu uslugu Klijentu se naplaćuje naknada u skladu sa važećom Politikom naknada. Visina provizije uslovljena je datumom valute i izborom opcije troškova: SHA, BEN ili OUR.
Za prenos sredstava sa deviznog na tekući račun Klijent dostavlja Banci  Zahtjev za prenos sredstava sa deviznog na tekući račun na memorandumu, firme potpisan od strane ovlašćenog lica.
Doznake iz inostranstva (LORO doznaka)
LORO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu posredstvom kojeg pravno lice vrši naplatu potraživanja iz inostranstva ili realizuje ostale novčane prilive iz inostranstva.
Da bi loro doznaka bila realizovana, Klijent ne mora dolaziti u Banku, već ona obavještava Klijenta o prilivu iz inostranstva (na šalteru, elektronski, e-mailom, posredstvom mobilnog telefona ili korišćenjem drugih metoda savremene komunikacije).
Naknada za priliv u korist deviznih računa pravnih lica se ne naplaćuje.
 
Inkaso čekova
 
Pored pomenutih instrumenata međunarodnog plaćanja, Banka vrši i inkaso čekova. Naknada za inkaso čekova definisana je Politikom naknada Banke i unaprijed se naplaćuje.
Dokumentarni akreditivi
 
Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument plaćanja/naplate u međunarodnom platnom prometu kojim se akreditivna banka obavezuje da će izvršiti plaćanje korisniku akreditiva, ukoliko su ispunjeni svi uslovi predviđeni akreditivom. Akreditiv je univerzalno prihvaćen način plaćanja u međunarodnoj trgovini, zbog toga što podjednako štiti interese i prodavca i kupca. Naknada za akreditive definisana je Politikom naknada Banke.
Mogućnost obavljanja platnog prometa sa inostranstvom preko elektronskog bankarstva
Prva banka CG nudi Klijentima usluge elektronskog bankarstva kojima se eliminišu troškovi, povećava efikasnost i omogućava obavljanje novčanih transakcija bez odlaska u Banku. Za više informacija posjetite stranicu Elektronsko bankarstvo za pravna lica.
 
Kontokorentne banke
Kontokorentne banke preko kojih Prva banka CG obavlja platni promet sa inostranstvom (SWIFT code: PRVAMEPG) su svjetski poznate i uspješne finansijske institucije.
Za sve dodatne informacije obratite se Odjeljenju za platni promet sa inostranstvom na e-mail: info@prvabankacg.com
Dokumenta za download:
*Napomena: Instrukcije se razlikuju za svako preduzeće u dijelu: IBAN, naziv i adresa
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne