Elektronsko bankarstvo

Kursna lista - 23.11.2017.

valutakupovnisrednjiprodajni
CHF0.848480.861400.87432
GBP1.109111.126001.14289
USD0.838370.851140.86390

Kompletna lista

Saopštenja

Oglas - Prodaja nepokretnosti putem prikupljanja pisanih ponuda

Prva Banka CG AD – osnovana 1901.godine, Podgorica, oglašava

Prodaju nepokretnosti putem prikupljanja pisanih ponuda

 1. Nepokretnost koja je predmet prodaje vlasništvo je Prve Banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica, u cjelini, upisana u listu nepokretnosti u LN br.3417 KO Golubovci,
  u listu “A”, kao:
  katastarska parcela br. 8771/3, zgrada 1, porodična stambena zgrada, površine 501m2,
  katastarska parcela br. 8771/3, pašnjak 4. klase, površine 290 m2;

  u listu “V”, kao:
  katastarska parcela br. 8771/3, zgrada 1, porodična stambena zgrada, prizemlje sa podrumom, površine 501m2,
  katastarska parcela br. 8771/3, zgrada 1, nestambeni prostor PD1, spratnosti 1P, površine 184m2,
  – katastarska parcela br. 8771/3, zgrada 1, stambeni prostor PD2, spratnosti P, površine 461m2

 2. Početna prodajna cijena iznosi 195.000,00 eura (slovima: sto devedest pet hiljada eura).
 3. Pravo učešća po ovom oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja pozitivnim propisima Crne Gore imaju pravo kupovine nepokretnosti u Crnoj Gori.
 4. Lica zainteresovana za kupovinu nepokretnosti po ovom oglasu dužna su da, na ime “garancije za ostajanje pri ponudi”, deponuju iznos od 19.500,00 eura (10% početne prodajne cijene) na račun prodavca – Prva banka CG AD – osnovana 1901. godine, broj: 535-1-76, sa naznakom namjene: “učešće na oglasu za prodaju nepokretnosti”, i dokaz o deponovanju sredstava prilože uz ponudu.
 5. Pisane ponude po ovom oglasu podnose se Prvoj Banci CG AD -osnovana 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141- Služba za sticanje i upravljanje imovinom banke, u zatvorenoj koverti sa naznakom “za učešće po oglasu za prodaju nepokretnosti” i naznakom “ne otvaraj”, zaključno sa 22.11.2017. godine.
 6. Ponuđači su dužni da u ponudi navedu sljedeće podatke:
  – za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj/broj pasoša i prilože kopiju lične karte (za rezidente), odnosno pasoša (za nerezidente);
  – za pravna lica: naziv i sjedište firme i prilože izvod iz CRPS-a ili drugog odgovarajućeg stranog registra gdje je pravno lice registrovano, kao i ovlašćenje za lice koje zastupa pravno lice.
 7. Neblagovremene ponude, kao i ponude uz koje nijesu priloženi traženi dokazi (neuredna ponuda) neće se razmatrati.
 8. Nepokretnosti iz tačke 1 ovog oglasa, biće prodate licu čija ponuda bude ocijenjena kao najpovoljnija.
 9. Odluka o najpovoljnijoj ponudi biće donijeta u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
 10. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena izvršiće se povraćaj uplaćenog depozita najkasnije u roku od 3 radna dana od dana otvaranja ponuda.
 11. Ukoliko kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor u skladu sa uslovima iz dostavljene ponude, gubi pravo na povraćaj uplaćenih sredstava na ime garancije za ostajanje pri ponudi, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji sa drugim ponuđačem čija je ponuda vrednovana odmah iza najpovoljnije ponude.
 12. Porez na promet nepokretnosti i troškove ovjere ugovora o kupoprodaji plaća kupac.
 13. Sve potrebne informacije u vezi ovog oglasa mogu se dobiti u Službi za sticanje i upravljanje imovinom banke, telefon 020/ 409-145 i 020/409-117.

 

Ažurirano: 14.11.2017.