Elektronsko bankarstvo

Kursna lista - 20.07.2018.

valutakupovnisrednjiprodajni
CHF0.847530.860440.87334
GBP1.103051.119851.13664
USD0.850020.862960.87591

Kompletna lista

Saopštenja

Tender za odabir dobavljača za potrebe fizičke zaštite lica i imovine i transporta novca i dragocjenosti

JAVNI POZIV

Tender za odabir dobavljača za potrebe fizičke zaštite lica i imovine kao i transporta novca i dragocjenosti.
 
PREDMET TENDERA
 
Ovim putem pozivamo zainteresovane ponuđače da dostave ponude za usluge:

 • zaštite lica i imovine
 • transporta novca i dragocjenosti

 
PRAVO UČEŠĆA NA TENDERU
 
Pravo učešća na tenderu imaju privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji su upisani u Centralni registar privrednih subjekata i imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti zaštite, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine (“Sl.list CG br. 1/2014 i 6/2014”).
 
SADRŽAJ PONUDE
 
Ponuda mora sadržati sljedeće elemente:

 • Naziv i adresu ponuđača,
 • Izvod iz CRPS,
 • Odobrenje Uprave Policije za obavljanje djelatnosti zaštite izdato u skladu sa članom 20 Zakona o zaštiti lica i imovine,
 • Rješenje o PIB-u i PDV-u,
 • Referentnu listu sa priloženim preporukama,
 • Detaljni Cjenovnik usluga sa rokovima plaćanja.

 
TRANSPORT NOVCA I DRAGOCJENOSTI
 
Za poslove transporta novca i dragocjenosti u okviru ponude je potrebno dodatno dostaviti:

 1. Polisu profesionalne odgovornosti za period od godinu dana,
 2. Listu blindiranih vozila kojima ponuđač raspolaže (navesti osnovne podatke o vozilima). Sva vozila sa liste moraju zadovoljavati uslove navedene u “Pravilniku o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju vozila i oprema za bezbijedno vršenje poslova zaštite stvari u transportu i način vršenja tih poslova”, koji je na osnovu člana 21 stav 3 Zakona o zaštiti lica i imovine donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova,
 3. Broj lica koja su kod Ponuđača zaposlena u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti lica i imovine,
 4. Dokaz da angažovani zaštitari imaju  minimalno jednu godinu radnog iskustva na    poslovima zaštite lica i imovine i transporta,
 5. Pokrivenost teritorije Crne Gore timovoma za transport koji ispunjavaju uslove iz člana 29 Zakona o zaštiti lica i imovine i “Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju vozila i oprema za bezbijedno vršenje poslova zaštite stvari u transportu i način vršenja tih poslova” Ministarstva unutrašnjih poslova,
 6. Internu regulativu kojom je način vršenja poslova transporta novca HOV i dragocjenosti uređen u skladu sa odredbama ”Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju vozila i oprema za bezbijedno vršenje poslova zaštite stvari u transportu i načinu vršenja tih poslova” Ministarstva unutrašnjih poslova,
 7. Dokaz o posjedovanju i korišćenju kofera  sa elektro-hemijskom zaštitom za prenos i prevoz gotovog novca i dragocjenosti (navesti vrstu, tip i broj komada),
 8. Cijenu transporta (domaći, vanjski, interventni – ad hoc zahtjev) po pređenom kilometru sa posebno iskazanim iznosom PDV-a,
 9. Cijenu transporta za relacije kraće od 15 km sa posebno iskazanim iznosom PDV-a.

 
FIZIČKA ZAŠTITA LICA I IMOVINE
 
Raspored po kojim bi se vršile usluge fizičkog obezbjedjenja u objektima Banke je:

 • U periodu od 24/7 u tri objekta Banke, od kojih su dva locirana u Podgorici i jedan u Nikšiću,
 • U toku radnog vremena u 27 poslovnih prostora Banke (šaltera i filijala) u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Cetinju, Ulcinju, Baru, Budvi, Tivtu, Kotoru, Herceg Novom, Žabljaku, Pljevljima, Šavniku, Plužinama, Rožajama, Beranama, Andriijevici, Plavu, Bijelom Polju, Mojkovcu i Kolašinu
 • Po zahtjevu u slučaju potrebe za angažovanjem van navedenih stavki.

 
Dodatno dostaviti

   

 1. Dokaz da angažovani zaštitari imaju  minimalno jednu godinu radnog iskustva na    poslovima zaštite lica i imovine,
 2. Polisa profesionalne odgovornosti za period od godinu dana,
 3. Cijenu usluge fizičke zaštite po radnom satu sa posebno iskazanim iznosom PDV-a.

 
KRITERIJUMI  ZA VREDNOVANJE NAJBOLJE PONUDE
 
U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača, Komisija za nabavku će u obzir uzeti sledeće kriterijume:

 • kvalitet dostavljene ponude,
 • ponuđena cijena,
 • način i uslove plaćanja usluga,
 • referentna lista.

 
Po odabiru najpovoljnijeg Ponudjača obaveza istog je pisana saglasnost o pridržavanju svih detalja o uslovima i načinu sprovodjenja fizičke zaštite obavezno štićenih objekata Prve Banke Crne Gore AD koji su uredjeni  internim pravilnikom.
 
DOSTAVLJANJE PONUDA
 
Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti putem pošte ili direktno u prostorije Banke, na adresu Sv. Petra Cetinjskog br.141. Podgorica sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA PO TENDERU ZA USLUGE FIZIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE, TRANSPORTA NOVCA I DRAGOCJENOSTI”.
 
PRISTUP INFORMACIJAMA
 
Zainteresovani ponuđači dodatne informacije o traženim uslugama mogu dobiti putem telefona 020 409183 odnosno 067 601175 – za usluge Zaštite lica i imovine i telefona 067 609107 ili 020 409167 – za usluge Transporta novca i dragocjenosti.
 
TROŠKOVI PONUDE
 
Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera, i zadržava pravo:

 • da prihvati ponudu,
 • u potpunosti odbije ponudu,
 • tražiti dodatne ponude od ponuđača,
 • poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

 
ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
 
OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda će izvršiti komisija imenovana u skladu sa Internim aktima Prve banke CG AD Podgorica.
 
ADRESA ZA DOSTAVU PONUDA

Prva banka Crne Gore,  Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 141, 81000 Podgorica.

 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne

Ažurirano: 19.12.2017.