Elektronsko bankarstvo

Kursna lista - 20.08.2018.

valutakupovnisrednjiprodajni
CHF0.868760.881990.89522
GBP1.099641.116381.13313
USD0.864720.877890.89105

Kompletna lista

Stambeni lizing (kupovina stana iz stečene aktive Banke)

 Stambeni lizing
 Svrha  Kupovina stana iz stečene aktive banke
 Iznos kredita  5.000€ – 200.000€
 Rok  36 – 300 mjeseci
 Način otplate  Mjesečno
 Grejs period  12 mjeseci (kamata se plaća mjesečno)
 Nominalna kamatna stopa  8,00% fiksna, godišnja
 Naknada za odobrenje kredita  1,00% – 1,50%
 Zatezna kamata  2,00% mjesečno
 Naknada za prijevremenu otplatu kredita  U skladu sa članom 23. Zakona o potrošačkim kreditima
 Valuta  EUR

 
Bonitet i instrumenti obezbjeđenja:

 

 • Bonitet se utvrđuje u skladu sa metodologijom za procjenu boniteta,
 • Klijent može imati najviše jednog sadužnika i do dva jemca,
 • Klijent mora imati najmanje 25 godina u trenutku podnošenja zahtjeva, a najviše 75 u trenutku dospijeća posljednjeg anuiteta,
 • U momentu podnošenja Zahtjeva za kredit, Klijent mora biti najmanje 6 mjeseci u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ili ostvarivati primanja po drugim osnovama,
 • Prije podnošenja Zahtjeva za kredit, Klijent i sadužnik moraju ostvariti najmanje jedno primanje preko računa koji je otvoren kod Banke,
 • Ukoliko se hipoteka uspostavlja na teret nepokretnosti koja je predmet kreditiranja, obavezno je učešće 25%,
 • Ukoliko se hipoteka uspostavlja na teret druge nepokretnosti, procijenjena vrijednost nepokretnosti u odnosu na iznos kredita treba da bude u odnosu 1,25:1 (u tom slučaju učešće nije obavezno),
 • Polisa osiguranja klijenta i sadužnika, vinkulirana u korist Banke.

 
Primjer kredita možete vidjeti niže:

 Stambeni lizing (kupovina stana iz stečene aktive Banke
 Iznos kredita 80.000,00€
 Rok otplate  240 mjeseci
 Nominalna kamatna stopa (fiksna, godišnja)  8%
 Mjesečni anuitet  669,31€
 Jednokratna naknada za odobrenje kredita  1,5% (1.200,00€)
 Efektivna kamatna stopa  8,52%
 Ukupan iznos koji klijent  plaća ( iznos kredita + kamata + jednokratna naknada za odobrenje kredita + troškovi mjenica i pristupa Kreditnom registru CBCG )  161.839,40€

 
Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit,
 • Original (na uvid) i fotokopiju lične karte ili vozačke dozvole (rezident) ili putne isprave (rezident ili nerezident);
 • Saglasnost za pristup podacima Kreditnog registra Centralne Banke Crne Gore;
 • Fotokopiju strane putne isprave koja sadrži odobrenje privremenog boravka izdatog od strane Uprave policije Crne Gore (nerezident);
 • Sudski ovjeren predugovor ili ugovor o prodaji stana, račun ili ugovor o adaptaciji stana; izvod iz lista nepokretnosti na čiji teret se hipoteka konstituiše, koji nije stariji od jednog radnog dana;
 • Ovjeru podatakaza Dužnika. Ovjeru podataka za Sadužnika i/ili Jemaca (obrazac Banke) kao potvrdu o zaposlenju, ugovori o radu ili djelu, penzioni ček, sudsku presudu i slično (dokumentaciju koja nedvosmisleno potvrđuje redovne i dodatne izvore prihoda, ukoliko ih Klijent navede u zahtjevu za kredit sa namjerom da isti budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kreditne sposobnosti);
 • Administrativnu zabranu na primanja Klijenta, uredno potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica (Obrazac Banke);
 • Izjavu o povezanim licima (obrazac Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – Fotokopije svih ugovora koje je Klijent zaključio sa drugim poslovnim bankama sa sjedištem u Crnoj Gori, alternativno – kartice prometa/ili potvrde od finansijskih institucija po kreditnim partijama koje su vezane za ugovore o kreditu koji su aktivni na dan prijema zahtjeva za odobrenje kreditnog proizvoda;
 • Izvod tekućeg računa preko kojeg su vršene isplate zarada ili drugih primanja tokom perioda koji (po pravilu) 3 mjeseca prethodi mjesecu u kojem se zahtjev podnosi (ukoliko Klijent nije ista primanja ostvarivao putem računa koji je otvoren kod Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno, izjavu poslodavca o obaveznoj uplati zarade za Korisnika kredita;
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – Original (na uvid) i fotokopiju dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima u kojima stanuje, ili ugovor o zakupu nepokretnosti u kojima stanuje
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.
Preuzmite formulare:

 

Obrazac Zahtjeva  je dat u cilju detaljnog informisanja klijenata u pogledu ličnih i drugih podataka koje Banka prikuplja u cilju obrade i odlučivanja. prilikom obraćanja Banci, klijent nije dužan da popunjava obrazac zahtjeva, već će to za njega uraditi menadžer za poslovanje sa stanovništvom prilikom intervjua koji prethodi donošenju odluke o odobrenju kredita

 

U cilju potpunog informisanja klijenta o njegovim pravima u vezi sa ličnim podacima koji se dostavljaju Banci prilikom obrade zahtjeva za odobrenje kredita, molimo da posjetite stranicu Zaštita ličnih podataka (fizičko lice).

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne

Ažurirano: 05.04.2017.