Elektronsko bankarstvo

Kursna lista - 20.08.2018.

valutakupovnisrednjiprodajni
CHF0.868760.881990.89522
GBP1.099641.116381.13313
USD0.864720.877890.89105

Kompletna lista

Zaštita prava klijenata (fizička i pravna lica)

Klijent Banke koji nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge, ovlašćen je da uputi upravi Banke primjedbe putem formulara koji možete preuzeti ovdje.

Ukoliko ne bude zadovoljan odgovorom Banke, nakon što iscrpi pravo na primjedbe, ukoliko smatra da su aktom, radnjom ili nepostupanjem Banke koji se odnose na korišćenje bankarskih proizvoda i usluga povrijeđena njegova prava, klijent može pokrenuti postupak pred bankarskim ombudsmanom.

Postupak pred bankarskim ombudsmanom je besplatan.

Klijent pokreće postupak dostavljanjem pisanog zahtjeva za zaštitu prava, ili prijavljivanjem spora u neposrednoj komunikaciji sa bankarskim ombudsmanom, u kojem slučaju će bankarski ombudsman sastaviti pismenu konstataciju o pokretanju postupka.

Bankarski ombudsman će upoznati klijenta sa njegovim pravima i tražiti od klijenta da mu dostavi dokumentaciju i dokaze koji predstavljaju preduslov za sprovođenje postupka i pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Ukoliko klijent odbije da dostavi traženu dokumentaciju ili dokaze, bankarski ombudsman može odbiti da razmatra zahtjev klijenta.

Banka je dužna da na zahtjev bankarskog ombudsmana dostavi informacije i dokaze o tome da li je o predmetu spora vođen odgovarajući interni postupak, a ako jeste, da li je u tom postupku cijenila sporne činjenice i odlučila po zahtjevu klijenta za zaštitu njegovih prava, u skladu sa zakonom i internim aktima.

Bankarski ombudsman sprovodi postupak za rješavanje spora koji je nastao između klijenata i Banke kada prethodno utvrdi da je klijent već iskoristio sve pravne mogućnosti zaštite u postupku pred Bankom.

Bankarski ombudsman može u toku postupka zahtijevati od Banke dodatnu dokumentaciju i dokaze koji su po njegovoj ocjeni neophodni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja i zauzimanje stava u rješavanju nastalog spora. Ukoliko Banka ne dostavi zahtijevanu dokumentaciju, bankarski ombudsman će to pismeno konstatovati i tu konstataciju uručiti klijentu istovremeno sa pismenim stavom ili savjetom klijentu o njegovim daljim pravima.

Nakon sprovedenog postupka, bankarski ombudsman će o načinu rješavanja spora između klijenta i Banke zauzeti stav i dostaviti ga, u formi predloga za rješavanje spora, klijentu i Banci.

Za rješavanje spora između klijenta i Banke, bankarski ombudsman može da: predloži poravnanje između klijenta i Banke; preporuči Banci da u cilju rješavanja spora izmijeni akt, preduzme radnje ili otkloni nedostatke koji su prouzrokovali spor između klijenta i Banke, ili savjetuje klijenta vezano za okončanje spora.

U postupku rješavanja spora između klijenta i Banke, bankarski ombudsman može: klijentu davati savjete o njegovim pravima pred nadležnim organima, bez formalnog pisanog predloga za rješavanje spora; tražiti stručno mišljenje od priznatih stručnjaka bankarske ili pravosudne struke.

Bankarski ombudsman će obustaviti vođenje postupka kada: utvrdi da je Banka otklonila povredu prava klijenta; klijent odustane od zahtjeva ili povuče zahtjev; utvrdi da je klijent pokrenuo postupak za zaštitu prava kod nadležnog suda.Bankarski ombudsman je dužan da sve podatke, informacije ili saznanja do kojih dođe tokom vođenja postupka, bilo od strane klijenta, Banke ili na drugi način, čuva kao tajnu i ne smije ih upotrebljavati u svoju ličnu korist niti ih učiniti dostupnim drugim licima, osim licima koja su zakonom određena kao lica kojima se ti podaci mogu učiniti dostupnim. U cilju potpunog informisanja klijenata (fizička lica) o njihovim pravima u vezi sa ličnim podacima koji se dostavljaju Banci i bankarskom ombudsmanu u vezi sa zaštitom prava klijenta, molimo da posjetite stranicu Zaštita ličnih podataka (fizička lica).

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne

Ažurirano: 05.01.2012.