• Grad: Podgorica
  • Naselje: Zabjelo
  • Adresa: AVNOJ-a bb
  • Kvadratura: 192m2
  • Spratnost: P+I
  • List nepokretnosti: 6992 KO Podgorica III

Za više informacija kontaktiraj nas na 

19891

×

OPIS:

Objekat i zemljište se nalaze u podgoričkom naselje Zabjelo u ulici AVNOJ-a, na udaljenosti od oko 2,5 km (vazdušne linije) od centra Podgorice. Lokacija na kojoj se nalazi predmetno zemljište je komunalno opremljena sa obezbeijeđenim prilazom i prostorima za parkiranje. Zemljište je dio kat. parcele 7495 upisano kao dvorište površine 496 m2. Na dijelu kat. parcele 7495 su sagrađeni objekti. Na lokaciji je sagradjen objekat u funkciji stanovanja i pomoćni objekat – garaža. Stambeni objekat je spratnosti P+1 ukupne površine 192,00 m2. Objekat se sastoji od dva stambena prostora na prizemlju P 96,00 m2 i PD 2 na spratu 96,00 m2. Objekat je sagradjen kvalitetno sa završnom obradom od kvalitetnih materijala. U sklopu objekta je uradjen i vanjski bazen. Objekat i zemljište na katastarskoj parceli br. 7495 upisano u listu nepokretnosti 6992 KO Podgorica III, u vlasništvu je Prve banke CG Osnovana 1901 godine, sa obimom prava 1/1.

Namjenski kredit za stan iz bančine ponude  • Kamatna stopa već od 3,50%

  • Period otplate do 30 godina

  • Iznos kredita od 20.000€