Osjetite sve pogodnosti bezgotovinskog plaćanja, raspolažite novcem prema vašim potrebama, uz optimalne kreditne uslove i 24–časovnu raspoloživost.
Banka nudi široku paletu kartičnih proizvoda namijenjenih pravnim licima – Mastercard i VISA platnih kartica. U zavisnosti od potreba Klijenata, Banka nudi charge i revolving business kreditne kartice.

Kontakt telefon za podršku korisnicima kartica Prve banke je +382 20 445 217.

Upoznaj se sa najvažnijim sigurnosnim preporukama i načinom zaštite ličnih podataka

Prednosti:

  • savremen i jednostavan način plaćanja, bez nošenja gotovine;
  • raspoloživost sredstava – 24 časa dnevno;
  • siguran način plaćanja – kartica je zaštićena i samo je vama poznat PIN (lični identifikacioni broj);
  • ušteda vremena, jer novac možete podići na bilo kojem bankomatu i/ili šalterima banaka u zemlji i inostranstvu.

MASTERCARD BUSINESS

charge kartica

Charge kreditna kartica vezana je za posebni kreditni račun, uz definisan kreditni limit. Svi troškovi po kartici, knjiženi tokom tekućeg obračunskog perioda, dospijevaju na naplatu u 100% iznosu na dan dospijeća plaćanja. Charge kreditna kartica može biti izdata i bez kreditnog limita.

Otvaranje Besplatno
Članarina za karticu u EUR 2,50€ mjesečno
Podizanje gotovine sa bankomata Prve banke 2,00% (min. 2,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 3,00% (min. 3,00€) po transakciji
Isplata gotovine na šalterima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 3,00% (min. 5,00€) po transakciji
Upit stanja na ATM-u 0,50€ po transakciji
Promjena PIN-a na bankomatu 1,00€ po transakciji
Zamjena plastike 5,00€
Gašenje kartice 10,00€
Redovno reizdavanje 2,00€
Prijevremeno reizdavanje 10,00€
Neosnovana reklamacija 10,00€
SMS obavještenje o svim odlivima sa kartica 0,70€ mjesečno
Dnevni limit na ATM 2.000,00€
Dnevni limit na POS 5.000,00€

VISA BUSINESS

charge kartica

Charge kreditna kartica vezana je za posebni kreditni račun, uz definisan kreditni limit. Svi troškovi po kartici, knjiženi tokom tekućeg obračunskog perioda, dospijevaju na naplatu u 100% iznosu na dan dospijeća plaćanja. Charge kreditna kartica može biti izdata i bez kreditnog limita.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni Korisnik dužan je odmah usmeno (broj Call centra 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141. Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.

Mastercard Business Revolving/ VISA Business Revolving

Revolving kreditna kartica vezana je za poseban kreditni račun, uz definisan kreditni limit. Klijent unaprijed bira opciju koliko želi da plati od ukupno potrošenog iznosa. Minimalna mjesečna obaveza Klijenta je 5%, 10%, 20%, 25%, 50% ili 75% od ukupnog duga.

Prednosti:

  • kartica može biti korišćena za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, koje imaju oznaku VISA ili Mastercard;
  • kartica može biti korišćena za bezgotovinska plaćanja u zemlji i inostranstvu;
  • kartica može biti korišćena za plaćanje roba i/ili usluga posredstvom interneta.

MASTERCARD BUSINESS

revolving kartica

Otvaranje Besplatno
Članarina za karticu u EUR 2,50€ mjesečno
Podizanje gotovine sa bankomata Prve banke 2,00% (min. 2,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostrantsvu 3,00% (min. 3,00€) po transakciji
Isplata gotovine na šalterima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 3,00% (min. 5,00€) po transakciji
Upit stanja na ATM-u 0,50€ po transakciji
Promjena PIN-a na bankomatu 1,00€ po transakciji
Zamjena plastike 5,00€
Gašenje kartice 10,00€
Redovno reizdavanje 2,00€
Prijevremeno reizdavanje 10,00€
Neosnovana reklamacija 10,00€
SMS obavještenje o svim odlivima sa kartica 0,70 € mjesečno
Dnevni limit na ATM 2.000,00€
Dnevni limit na POS 5.000,00€

VISA BUSINESS

revolving kartica

U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni Korisnik dužan je odmah usmeno (broj Call centra 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141. Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.