Sa osnovnim ciljem da uvijek odgovorimo nanjnovijim trendovima na tržištu, u svoju ponudu smo uveli poslove investicionog bankarstva. Ukoliko posjedujete hartije od vrijednosti ili namjeravate da ih kupite, kastodi banka će se starati o Vašim hartijama od vrijednosti i pružiti usluge čuvanja finansijske imovine, kontrolu stanja i prometa, izvještavanja o svim promjenama koji se odnose na portfolio.

 • Otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime i za račun zakonitih imalaca;
 • Otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime kastodi banke;
 • Trgovanje hartijama od vrijednosti na domaćim i inostranim berzama;
 • Trgovanje preko vlasničkih i zbirnih računa;
 • Izvršavanje naloga za prenos prava iz hartuja od vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i stranje o prenosu prava iz tih hartija;
 • Naplaćivanje potraživanja od izdavačaca po osnvu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividenti za račun zakonitih imalaca tih hartija i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima harija od vrijednosti koji su njeni Klijenti;
 • Obavještavanje akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i njihovo zastupanje na tim skupštinana, po ovlašćenju;
 • Po ovlašćenju Klijenata, staranje o izvršenju poreskih obaveza Klijenata po osnovu hartija od vrijednosti, čiji je Klijenat zakoniti imalac;
 • Podržavanje svakog vida komunikacije sa Klijentom i izvještavanje: direktno, telefonski, mejlom, posredstvom SWIFT-a;
 • Vršenje i drugih poslova utvrđenih ugovorom, u skladu sa zakonom i pravilima poslovanja kastodi banke.

Proces saldiranja kupovine/prodaje hartija od vrijednosti traje 2 radna dana(„T+2“) od dana trgovanja.

 • Akt o registraciji kod Centralnog registra Privrednog suda (rješenje);
 • Izvod iz poreske evidencije koje sadrže poreski identifikacioni broj (PIB);
 • Akt o osnivanju;
 • Statut;
 • OP obrazac;
 • Karton deponovanih potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje sredstvima na navedenim računima;
 • Drugu dokumentaciju koju odredi Banka.
 • Ovjerenu kopiju izvoda iz registra matične zemlje sa apostilom, ovjereni prevod na službeni jezik u Crnoj Gori;
 • Ukoliko račun otvara zastupnik, potrebno je dostaviti ovlašćenje o imenovanju lica za zastupanje stranog pravnog lica;
 • Ukoliko je ovlašćenje dato na stranom jeziku, potrebno je dostaviti ovjereni prevod ovlašćenja na službeni jezik u Crnoj Gori;
 • Karton deponovanih potpisa;
 • Ovjerene kopije pasoša vlasnika, zakonskih zastupnika i ovlašćenih lica;
 • Drugu dokumentaciju koju odredi Banka.