Iskoristite mogućnost i deponujte novac po najpovoljnijim kamatnim stopama, u iznosu i roku koji Vam najviše odgovara.

Posebna ponuda za oročenje depozita pravnih i fizičkih lica, za iznose veće od 50.000,00 EUR

img

Prva banka Crne Gore je članica sistema za zaštitu depozita.
Otvaranje depozitnog računa je besplatno.
Opšti uslovi:
  • Obračun kamate na oročene depozite vrši se primjenom konformne metode, pri čemu se uzima stvarni broj dana u mjesecu;
  • Ugovor o oročenom depozitu može sklopiti svako domaće i strano pravno lice;
  • Razročenje oročenog depozita pravnog lica, prije ugovorenog roka, moguće je samo uz saglasnost Banke, na osnovu pisanog zahtjeva Klijenta;
  • Ukoliko klijent, po isteku roka oročenja, ne povuče depozit, Ugovor će automatski biti obnovljen na rok i pod uslovima koji važe na dan obnove oročenja.
Depoziti po viđenju su novčana sredstva koja su vam u svakom trenutku na raspolaganju bilo da polažete sredstva na račun ili da ih sa njega podižete. Svaka promjena na računu evidentira se odmah.

Kamatne stope na depozite po viđenju pravnih lica:
VRSTA SREDSTAVA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU
Depoziti pravnih lica po viđenju  
  • Depoziti sa prosječnim stanjem do 100.000€
     0,01%
  • Depoziti sa prosječnim stanjem preko 100.000€
     0,01%
Devizni depoziti pravnih lica      Bez kamate
OROČENI DEPOZITI
Oročeni depoziti su novčana sredstva koja sva pravna lica deponuju kod naše Banke na određeni, unaprijed ugovoreni, vremenski period.
U zavisnosti od načina isplate kamate – po isteku vremenskog perioda, unaprijed ili mjesečno imate mogućnost izbora sljedećih opcija oročenja:
Kod oročenih depozita standardnog tipa kamata se obračunava i pripisuje stanju glavnice po isteku perioda oročavanja sredstava ili se isplaćuje mjesečno.
  • Minimalan ulog – 100€.
  • Mogućnost deponovanja sredstava u domaćoj (EUR) i stranoj valuti (USD, CHF, GBP)
Kamatne stope na oročene novčane depozite pravnih lica u valuti EUR, za iznose preko 200,000€:
ROK OROČENJA
(u mjesecima)
Iznos depozita veći od 200.000€
100-
1 0,02%
3 0,10%
6 0,25%
9 0,30%
12 0,70%
18 0,80%
24 1,20%
36 1,50%
Kamatne stope na oročene novčane depozite pravnih lica u valuti EUR, za iznose manje i jednake od 200,000€:
ROK OROČENJA
(u mjesecima)
Iznos depozita manji ili jednaki od 200.000€       
100-
1 0,03%
3 0,15%
6 0,35%
9 0,40%
12 0,90%
18 1,00%
24 1,40%
36 1,57%
  • Ukoliko klijent ne povuče depozit, po isteku roka oročenja, Ugovor će automatski biti obnovljen na rok i pod uslovima koji važe na dan obnove oročenja.
  • Za oročenja preko roka od 36 mjeseci ili iznosa od preko 100.000€, kamatna stopa može biti drugačija od navedene u tabeli i biće ugovarana za svaki konkretni slučaj.
Primjer oročenog depozita:
IZNOS OPIS
Glavnica 10,000.00€
Period oročenja 12 mjeseci
Kamatna stopa 0,70%
Kamata 70€
Za isplatu 10,070.00€
*Ova tabela je informativnog karaktera.

Kamatne stope na oročene novčane depozite pravnih lica (standardna-klasična štednja) u devizama, date su u pregledima kako slijedi:
Rok oročenja (u mjesecima) Iznos depozita u USD, CHF i GBP
100-
3 0,01%
6 0,02%
12 0,03%
24 0,04%