Zahvaljujući činjenici da naša poslovna mreža pokriva cijelu teritoriju, uvid u stanje i promet računa kao i prijem gotovinskih uplata možete ostvariti u najbližoj filijali/šalteru.

Za sve dodatne informacije obratite se Odjeljenju platnog prometa na
e-mail: info@prvabankacg.com.

Otvaranjem računa u našoj Banci, nudimo Vam sljedeće usluge:

 • Prijem bezgotovinskih naloga na svim šalterima Banke;
 • Gotovinske uplate i isplate sa poslovnog računa klijenta na svim šalterima Banke;
 • Izvršenje svih instrumenata platnog prometa uz maksimalnu sigurnost i brzinu;
 • Dostavljanje izvještaja o promjenama na računima klijenata (elektronski, štampano, na šalteru Banke, poštom, faksom);
 • Besplatan platni promet unutar Banke;
 • E-banking.
Pored Zahtjeva za otvaranje računa (koji za klijenta popunjava referent Banke), klijent – pravno lice mora dostaviti:
 • Rješenje o upisu pravnog lica u Centralni registar privrednog suda ili rješenje o upisu u registar nadležnog organa, ako je za njega registrovanje propisano (original na uvid, Banka zadržava kopiju);
 • Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano zakonom (original na uvid, Banka zadržava kopiju);
 • Izvod iz zakona, ako se osniva neposredno na osnovu zakona;
 • Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva, ako je takva registracija propisana (PIB);
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima na računima, koji je potpisao izvršni direktor, ovjeren pečatom kojim će biti ovjeravani nalozi za plaćanje (obrazac Banke, popunjava se u tri primjerka);
 • OP obrazac (ovjeren potpis ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva kod nadležnog suda);
 • Akt o imenovanju ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva;
 • Statut preduzeća;
 • Rješenje o radu Opštinskog Sekretarijata za privredu (ako se radi o preduzetniku);
 • Ugovor o otvaranju i vođenju računa (zaključuje se u Banci).
Pored Zahtjeva za otvaranje računa (koji za Klijenta popunjava referent Banke), organizacija (ustanove, humanitarne organizacije, sportska udruženja i slično) mora dostaviti:
 • Ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar (Ministarstva pravde, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Uprava za mlade i sport i slično);
 • OP obrazac (ovjeren potpis ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva kod nadležnog suda);
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima sa računa, koji je potpisao izvršni direktor, ovjeren pečatom kojim će biti ovjeravani nalozi za plaćanje (obrazac Banke, popunjava se u tri primjerka);
 • Ugovor o otvaranju i vođenju računa (zaključuje se u Banci).