ODBOR DIREKTORA

Mr Milan Perović
Predsjednik


Slavoljub Popadić
Član


Zoran Đukanović
Član


Đoko Krivokapić
Član


Mr Nataša Martinović
Član


ODBOR ZA REVIZIJU

Prof. dr Maja Drakić - Grgur, dipl. ecc.
Predsjednica


Nađa Zidar, dipl. pravnik
Član


Radojica Ilić, dipl. ecc.
Član


Glavni izvršni direktor
Tarik Telaćević


Izvršni direktor – Upravljanje rizicima i podrška poslovanju
Mr Nataša Martinović


Sekretar Banke
Vesna Bogdanović


Eksterni revizor
"Crowe MNE" d.o.o. Podgorica