Trudimo se da Vam svakodnevno pružimo visok nivo usluge, zbog čega nam je važno da čujemo Vaše mišljenje. Ukoliko ste nezadovoljni pružanjem usluge ili korišćenjem proizvoda Banke, smatrate da Vam je potpuno ili djelimično povrijeđeno neko pravo iz odnosa sa Bankom, odnosno smatrate da se Banka u poslovnim odnosima ne pridržava odredbi ugovora, zakona i drugih propisa, možete uputiti pisani prigovor.

Prigovor možete podnijeti:

u poslovnim prostorijama Banke

u svim filijalama, širom Crne Gore

poštom

na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, 81000 Podgorica

elektronskom poštom

putem email-a prigovori@prvabankacg.com

putem veb-sajta Banke

popunjavanjem formulara niže

Pisani prigovor treba da pored ličnih podataka (ime, prezime, broj lične karte, adresa prebivališta, telefon), sadrži opis pravne ili činjenične situacije između Vas i Banke koja je, po Vašem mišljenju, suprotna odredbama zaključenog ugovora, zakona, opštih uslova poslovanja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko prigovor ne sadrži sve potrebne podatke, nećemo biti u mogućnosti da ga obradimo i na isti odgovorimo.


Svaki prigovor ćemo obraditi sa posebnom pažnjom i odgovor dostaviti u zakonski predviđenom roku od 30 dana od dana prijema prigovora.


Za više informacija pogledajte Uputstvo rješavanja prigovora klijenata.