Kao instrument osiguranja urednog izvršenja obaveza iz ugovornog odnosa, bankarska garancija smanjuje rizik ugovornih strana. U našoj ponudi, po povoljnim uslovima obezbjeđujemo kratkoročne i dugoročne garancije.

 • Zahtjev za izdavanje garancije (formular Banke) ili na memorandumu Klijenta sa opširnijim opisom poslovanja Klijenta. U zahtjevu je neophodno navesti namjenu kredita, odnosno osnov izdavanja garancije ukoliko se radi o istoj. Ukoliko je u pitanju Zahtjev za odobrenje kreditnog limita po kreditnoj kartici, Klijent dostavlja Pristupnicu za izdavanje kreditne kartice, Statusnu dokumentaciju Klijenta (Rješenje o registraciji kod Privrednog Suda, Karton deponovanih potpisa, Važeći Statut, Rješenje o registraciji za PIB, Rješenje o registraciji za PDV);
 • Potvrdu Poreske uprave Crne Gore da Klijent nema dugovanja po osnovu poreza i sa porezima izjednačenim zakonskim obavezama, ne stariju od 3 mjeseca. Ukoliko ne može da dobije traženu potvrdu Poreske uprave, Klijent podnosi Poreske kartice;
 • Izjavu o licima povezanim sa Klijentom (formular Banke);
 • Komplete finansijskih iskaza, koji su sastavljeni na za to propisanim obrascima, i to za 3 (tri) okončane kalendarske godine koje prethode godini u kojoj se podnosi Zahtjev. Ukoliko je Klijent osnovan i registrovan unutar perioda roka kraćeg od 3 (tri) godine, Klijent podnosi finansijske iskaze za period od datuma registracije do posljednjeg dana okončane kalendarske godine koja prethodi godini u kojoj se podnosi Zahtjev;
 • Ukoliko se Zahtjev podnosi u drugoj polovini tekuće godine, Klijent je dužan da podnese finansijske iskaze pripremljene na datum koji prethodi datumu podnošenja Zahtjeva, a koji ne može biti stariji od 30. juna tekuće godine;
 • Zaključni list (Bruto bilans) za posljednju kalendarsku godinu, koja prethodi godini u kojoj se podnosi Zahtjev. Ukoliko se Zahtjev podnosi u drugoj polovini tekuće godine, Klijent je dužan da dostavi Banci Zaključni list (Bruto bilans) pripremljen na datum koji prethodi datumu podnošenja Zahtjeva, a koji ne može biti stariji od 30. juna tekuće godine;
 • Ugovorene poslove sa drugim privrednim društvima – opciono;
 • Analitiku kupaca i dobavljača – opciono;
 • Ukoliko je Klijent zakonski obveznik revizije, dostavlja izvještaje ovlašćenog revizora za posljednju kalendarsku godinu,koja prethodi godini u kojoj se podnosi Zahtjev – opciono;
 • Potvrde o prometu ili kartice prometa poslovnih računa kod drugih banaka, ukoliko isti nijesu prikazani u Zaključnom listu (Bruto bilansu), za prethodnu godinu. Ukoliko se Zahtjev podnosi u drugoj polovini tekuće godine, a Klijent dostavlja potvrdu/karticu prometa, iste treba da prikazuju promet na datum koji prethodi datumu podnošenja Zahtjeva, a koji ne može biti stariji od 30. juna tekuće godine;
 • Saglasnost za pristup podacima Kreditnog registra Centralne Banke Crne Gore (Saglasnost za pristup RKR–u – formular Banke) i izvod RKR–a;
 • List nepokretnosti i Procjenu bančinog ovlašćenog procjenitelja ne stariju od 12 (+2) mjeseci, ako je hipoteka na nepokretnosti sredstvo obezbjeđenja Plasmana;
 • Lager listu, u slučajevima gdje je zaloga određena kao obezbjeđenje, original, koja sadrži datum i djelovodni broj na prvoj strani, u dva primjerka;
 • Izjava da predmetna zaloga nije data kao obezbjeđenje po nekom drugom poslu (formular Banke);
 • Fakturu, Predračun, Potvrdu o stanju duga sa instrukcijama za plaćanje i slično – ukoliko se sredstva po plasmanu planiraju koristiti u svrhe plaćanja ka trećem licu;
 • Kopija lične karte korisnika dodatne kreditne kartice, uz saglasnost korisnika – ukoliko se Zahtjev odnosi na odobravanje kreditnog limita po kreditnim karticama;
 • Ostala dokumentacija prema potrebi.