Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

21.07.2022

Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Na osnovu člana 134, 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list Crne Gore”, br. 65/20) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica, br. 04/21037.1 od 18.07.2022. godine, objavljuje se 

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica 


Redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica (u daljem tekstu: “Prva banka”) zakazana je za dan 25.08.2022. godine u poslovnoj zgradi Prve banke u Nikšiću, Radoja Dakića br. 2, I sprat, sa početkom u 18:00 časova, sa sledećim 

×

DNEVNIM  REDOM

  1. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Prve banke za 2021. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora,
  2. Donošenje odluke o izboru spoljnjog revizora Prve banke za 2022. godinu,
  3. Donošenje odluke o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora.

 

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara Prve banke sa predlogom odluka i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Prve banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Uvid u materijal i predloge odluka za skupštinu akcionara, akcionari mogu izvršiti u sjedištu Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, počev od 05.08.2022. godine, kao i na internet stranici:  www.prvabankacg.com.

Odluke iz tačke 1 i 2 dnevnog reda, kao i odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora, donose se većinom od prisutnih glasova. Izbor članova Nadzornog odbora vrši se na način što svaka akcija sa pravom glasa daje pet glasova (jednak broju članova odbora direktora Prve banke), i odluka će biti donijeta ako svi članovi Nadzornog odbora budu izabrani u istom krugu glasanja, sa najmanje dva nezavisna člana i ako svi izabrani članovi imaju više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti Sekretaru Prve banke, najkasnije do dana održavanja Skupštine do 09:00 časova.

Za sve dodatne informacije akcionari se mogu obratiti na kontakt telefon: +382 (20) 409 103.


NADZORNI ODBOR

Predsjednik,
Mr Milan Perović s.r.