Obavještenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

30.08.2022

Obavještenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Obavještavaju se akcionari Prve banke CG AD - osnovana 1901.godine, Podgorica da je redovna Skupština akcionara Prve banke održana dana 25.08.2022. godine u Nikšiću, sa slijedećim 

DNEVNIM  REDOM 

×
  1. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Prve banke za 2021. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora,
  2. Donošenje odluke o izboru spoljnjog revizora Prve banke za 2022. godinu,
  3. Donošenje odluke o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora.

 

Skupština akcionara Prve banke je donijela odluku po tački 1 dnevnog reda, koja se nalazi u dijelu Akcionari. Skupština nije razmatrala tačke 2 i 3 dnevnog reda.

 

Podgorica, 26.08.2022.godine

 

SEKRETAR BANKE
Vesna Bogdanović s.r.