Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

23.03.2023

Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Na osnovu člana 134, 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list Crne Gore”, br. 65/20) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine Podgorica, br.04/5779.1 od 22.03.2023. godine, objavljuje se 

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica

×

Saziva se redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, za dan 27.04.2023. godine (četvrtak) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 12,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM  REDOM

  1. Razmatranje i usvajanje izvještaja i finansijskih iskaza Prve banke za 2022. godinu: Godišnjeg izvještaja o poslovanju, Pojedinačnih godišnjih finansijska iskaza sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora i Izvještaja spoljnog revizora za potrebe Centralne banke Crne Gore.


Materijal za redovnu Skupštinu akcionara Prve banke sa predlogom odluke i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Prve banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Uvid u materijal i predlog odluke za skupštinu akcionara, akcionari mogu izvršiti u sjedištu Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, počev od 07.04.2023. godine, kao i na internet stranici: www.prvabankacg.com.

Skupština donosi odluku po tački 1 dnevnog reda većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su da iste dostave Sekretaru Prve banke, najkasnije do dana održavanja Skupštine do 09:00 časova.

Za sve dodatne informacije akcionari se mogu obratiti na kontakt telefon: +382 (20) 409 103.


NADZORNI ODBOR

Predsjednik,

Mr Milan Perović s.r.