Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica - Prva Banka Crne Gore

27.04.2023

Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica


Na osnovu člana 134, 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list Crne Gore”, br. 65/20) i Odluke Nadzornog odbora  o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica, br.04/7904.2 od 27.04.2023. godine, objavljuje se 

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica

Saziva se vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, za dan 31.05.2023. godine (srijeda) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 14,00 časova, sa sledećim
 
DNEVNIM  REDOM

  1. Predlog odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica;
  2. Predlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica.


Materijal i predlozi odluka za skupštinu akcionara, biće objavljeni na internet stranici Prve banke: www.prvabankacg.com.

Skupština donosi odluku po tački 1 dnevnog reda većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su da iste dostave Sekretaru Prve banke, najkasnije do dana održavanja Skupštine do 09:00 časova.

Skupština donosi odluku po tački 2 dnevnog reda u skladu sa članom 158 Zakona o privrednim društvima.

Za sve dodatne informacije akcionari se mogu obratiti na kontakt telefon: +382(20) 409 103.

Predsjednik Nadzornog odbora
Mr Milan Perović s.r.

×