Obavještenje o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica - Prva Banka Crne Gore

18.05.2023

Obavještenje o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica


Na osnovu člana 136 i 139 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list Crne Gore”, br. 65/20) i Odluke Nadzornog odbora o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine Podgorica, br.04/9262.2 od 17.05.2023. godine, objavljuje se

OBAVJEŠTENJE
o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke


Dnevni red vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica sazvane za dan 31.05.2023. godine (srijeda) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 14,00 časova, proširuje se sa tačkom tri koja glasi:

„3. Predlog odluke o usvajanju Konsolidovanih godišnjih finansijskih iskaza Prve banke za  2022. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora „BDO“ DOO Podgorica.“

Uvid u materijal i predlog odluke za skupštinu akcionara, akcionari mogu izvršiti u sjedištu Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranici: www.prvabankacg.com.

Skupština donosi odluku po tački 3 dnevnog reda većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su da iste dostave Sekretaru Prve banke, najkasnije do dana održavanja Skupštine do 09:00 časova.

Za sve dodatne informacije akcionari se mogu obratiti na kontakt telefon: +382 (20) 409 103.

Predsjednik Nadzornog odbora
Mr Milan Perović s.r.

×