Obavještenje o sazivanju ponovljene vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

16.10.2023

Obavještenje o sazivanju ponovljene vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


U skladu sa članom 142 stav 2 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list Crne Gore” br.65/20) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju ponovljene vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, Podgorica, br. 04/17350.6 od 13.10.2023. godine, objavljuje se sledeće
 

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju ponovljene vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine

Ponovljena vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica (u daljem tekstu: “Prva banka”) zakazana je za dan 28.10.2023. godine u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 12,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM  REDOM

  1. Predlog odluke o izboru spoljnog revizora Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine za 2023. godinu.


Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara Prve banke sa predlogom odluke i obrascem punomoćja i glasačkog listića, na raspolaganju je akcionarima Prve banke u sjedištu Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.
Obavještenje o sazivanju ponovljene vanredne Skupštine akcionara Prve banke biće objavljeno i na internet stranici: www.prvabankacg.com.
Kvorum za ponovljenu vanrednu Skupštinu akcionara Prve banke čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Odluka po predlogu iz tačke 1 dnevnog reda donosi se većinom prisutnih akcionara.
Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 09,00 časova.
Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 (20) 409 103.

×

NADZORNI ODBOR
Predsjednik,
Mr Milan Perović s.r.