Obavještenje o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

15.11.2023

Obavještenje o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list Crne Gore” br.65/20) i Odluke Nadzornog odbora Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, br. 04/18990.1 od 10.11.2023. godine, objavljuje se sljedeće 

OBAVJEŠTENJE
o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica


Dnevni red vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica zakazane za dan 28.11.2023. godine u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 12,00 časova, proširuje se sa tačkom 2 koja glasi: 

  1. Predlog odluke o izboru spoljnog revizora Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine za 2023. godinu. 

×
Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara Prve banke sa predlogom odluka i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Prve banke u sjedištu Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Obavještenje o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke biće objavljeno i na internet stranici: www.prvabankacg.com.

Kvorum za odlučivanje po tački 2 dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka po predlogu iz tačke 2 dnevnog reda donosi se većinom prisutnih ili zastupanih akcionara.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 09,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 (20) 409 103.

NADZORNI ODBOR
Predsjednik,
Mr Milan Perović s.r.