Vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovane 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

01.03.2019

Vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovane 1901. godine


Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list RCG”, br.06/02 i “Sl.list CG”, br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 30 i 46 Statuta Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, saziva se


VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
PRVE BANKE CG AD - OSNOVANE 1901. GODINE

×

Skupština akcionara Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica, saziva se za dan 02.04.2019. godine (utorak) sa početkom u 17,00 časova u Podgorici, sala “Imanje Knjaz”- Mareza sa sledećim

DNEVNIM REDOM

  1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2018.godinu;
  2. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Prve banke.          

 
Odluka po tački 1 dnevnog reda donosi se većinom glasova. Odluka o izboru članova odbora direktora po tački 2 dnevnog reda, donosi se kumulativnim glasanjem.

Obavještenja o dnevnom redu i materijalu za Skupštinu mogu se dobiti u poslovnim prostorijama Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili na telefon  broj + 382 (0)20 409 103, svakog radnog dana od 08,00-16,00 časova, kao i na internet stranici:  www.prvabankacg.com.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 13,00 časova.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Dr Neda Ivović s.r.