Ponovljena vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovane 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

04.04.2019

Ponovljena vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovane 1901. godine


Na osnovu člana 39 stav 1 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list RCG”, br.06/02 i “Sl.list CG”, br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 32 stav 2 i 46 stav 1 tač.20) Statuta Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica, bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, saziva se 

PONOVLJENA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
PRVE BANKE CG AD – OSNOVANE 1901. GODINE  

Skupština akcionara Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica, ponovo se saziva za dan 12.04.2019. godine (petak) sa početkom u 17,00 časova u Podgorici, sala “Imanje Knjaz”- Mareza sa istim dnevnim redom, koji glasi

DNEVNI  RED

  1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2018. godinu;
  2. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Prve banke.        

Odluka po tački 1 dnevnog reda donosi se većinom glasova. Odluka o izboru članova odbora direktora po tački 2 dnevnog reda, donosi se kumulativnim glasanjem.
Obavještenja o dnevnom redu i materijalu za Skupštinu mogu se dobiti u poslovnim prostorijama Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili na telefon broj + 382 (0)20 409 103, svakog radnog dana od 8,00 -16,00 časova, kao i na internet stranici:  www.prvabankacg.com.
Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 13,00 časova.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Dr Neda Ivović s.r.
×