Redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

22.06.2019

Redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list RCG” br.06/02 i “Sl.list CG” br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) Odbor direktora Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica, (u daljem tekstu: „Prva banka“) saziva 

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
PRVE BANKE CG AD – OSNOVANE 1901. GODINE 

Za dan 26.07.2019. godine (petak) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141. sa početkom u 17,00 časova, sa sledećim 

DNEVNIM  REDOM

  1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2018. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora;
  2. Razmatranje i usvajanje izmjene Statuta Prve banke;
  3. Razmatranje i usvajanje odluke o naknadama članovima odbora direktora Prve banke.         


Odluke po tačkama dnevnog reda donose se većinom od prisutnih glasova. Obavještenja o dnevnom redu i materijalu za Skupštinu mogu se dobiti u poslovnim prostorijama Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili na telefon broj +382 (0)20 409 103, svakog radnog dana od 8,00 - 16,00 časova, počev od 26.06.2019. godine, kao i na internet stranici: 
www.prvabankacg.com/akcionari.php.
Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 12,00 časova.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Mr Milan Perović s.r.

×