Oglašavanje slobodnih radnih mjesta - Prva Banka Crne Gore

21.06.2018

Oglašavanje slobodnih radnih mjesta


 

 1. RUKOVODILAC SLUŽBE KARTIČNOG POSLOVANJA I ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – 1 IZVRŠILAC
I Uslovi:
 • VII stepen, VSS Ekonomski, Pravni ili drugi odgovarajući fakultet,
 • 3 godine radnog iskustva,
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika,
 • rad na računaru
II Opis poslova:
 • upravljanje, organizovanje, koordiniranje i nadziranje pravilnog, blagovremenog i sigurnog odvijanja poslovnih procesa iz poslovnog područja;
 • upravljanje aktivnostima na izradi Prijedloga strateškog, poslovnog i finansijskog plana razvoja novih i unaprijeđenja postojećih kartičnih proizvoda Banke;
 • upravljanje kartičnim proizvodima i osiguravanje razvoja na osnovu definisanih tržišnih segmenata i tendencija tržišta;
 • učestvovanje u izradi jedinstvenog kataloga svih proizvoda Banke sa Službom upravljanja proizvodima u dijelu kartičnog poslovanja;
 • osiguravanje koordinacije s centralnom funkcijom upravljanja rizicima u cilju jedinstvene primjene propisanih politika i utvrđenih limita;
 • osiguravanje koordinacije sa Službom istraživanja tržišta i marketinga u cilju provođenja marketinških kampanja i osiguranja jedinstvene primjene propisanih politika te optimalnog miksa proizvoda na nivou Banke;
 • predlaganje cijene kartičnih proizvoda prema tržišnim uslovima u skladu s poslovnom politikom Banke;
 • uspostavljanje benchmarka za kartične proizvode;
 • upravljanje svim zaposlenima Službe te omogućavanje efikasnog komuniciranja, razvoja i obrazovanja zaposlenih i upravljanja radnom uspješnošću;
 • izvještavanje Menadžmenta Banke o realizaciji poslovnog i finansijskog plana razvoja novih i unaprijeđenja postojećih kartičnih proizvoda Banke.
Mjesto rada: Podgorica

 
2. INŽINJER ZA RAZVOJ SOFTWARE-A – 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:
 • VII stepen, VSS, ETF, PMF ili drugi fakultet informatičkog smjera;
 • radno iskustvo najmanje 1 godina;
 • Poznavanje razvojnog okruženja VB6.0, VB.NET, Borland Delphi 5.0, T-SQL;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika.
II Opis poslova:
 • projektovanje, razvoj, implementacija i održavanje software-skih rješenja;
 • planiranje programskih rješenja i arhitekture informacionih procesa, i modeliranje podataka;
 • izrada specifikacija na osnovu akcionog plana za novu aplikaciju ili izmjenu postojeće;
 • analiza radnih procesa, primljenih zahtjeva i rješenja, formiranje akcionog plana za realizaciju;
 • podrška korisnicima u radu sa aplikativnim rešenjima za bankarsko poslovanje;
 • instalacija novih verzija aplikativnih rešenja za bankarsko poslovanje, vođenje evidencije o izmjenama u aplikativnim rješenjiima;
 • instalacija, nadogradnja razvojnih okruženja;
 • kreiranje, prikupljanje i održavanje dokumentacije o razvojnim okruženjima i aplikativnim rješenjima;
 • praćenje savremenih tehnologija, rešenja, sistema u domenu razvojnih okruženja;
 • obavljanje različitih dužnosti u skladu sa opisom posla;
 • planiranje programskih rješenja i arhitekture informacionih procesa, i modeliranje podataka;
 • analiza radnih procesa, primljenih zahtjeva i rješenja i shodno tome plan akcija koje treba odraditi;
 • sastavljanje tehničke dokumentacije za novi program i izmjene za prerađene.
Mjesto rada: Podgorica 


3. SAMOSTALNI REFERENT ZA ADMINISTRACIJU ODNOSA SA KLIJENTIMA – 2 IZVRŠIOCA

 
I Uslovi:
 • VSS, Ekonomski fakultet;
 • radno iskustvo 6 mjeseci;
 • znanje stranog jezika;
 • rad na računaru.
II Opis poslova:
 • rasknjižavanje izvoda (kniženja realizovanih naloga stanovništva , kredita stanovništva i privrede);
 • slaganje izvoda;
 • praćenje priliva po osnovu zarada i drugih primanja i knjiženje istih;
 • knjiženje zarada i drugih primanja na osnovu otvaranja specifikacija;
 • automatska obrada fajlova za knjiženja primanja;
 • preuzimanje plata i ostalih priliva sa diskete-automatsko knjiženje zarada i drugih primanja;
 • sprovođenje postupka učitavanja i realizacije trajnih naloga;
 • obrada internih naloga i njihovo rasknjižavanje;
 • knjigovodstveno evidentiranje kredita (unos odluke o odobrenju kredita – fizička lica, otvaranje partije kreditnog proizvoda);
 • knjigovodstveno evidentiranje kredita (unos odluke o odobrenju kredita – pravna lica, otvaranje partije kreditnog proizvoda);
 • realizacija kredita – puštanje sredstava na račune fizičkih i pravnih lica po osnovu odobrenog kredita-realizacija kreditnog prizvoda;
 • unos Odluka o odbrenju svih vrsta bankarskih garancija;
 • sprovođjenje i realizacija postupka odobravanja kreditnog limita po tekućim računima fizičkih lica ( unos dozvoljenog minusa, izbor kamate grupe i naplata naknade);
 • obračun dospjelih obaveza, kamata i naknada – krediti fizičkih lica;
 • obračun dospjelih obaveza, kamata i naknada – krediti pravnih lica;
 • rasknjižavanje avansa po kreditima fizičkih lica;
 • knjiženje otpisa po kreditima fizičkih lica;
 • knjiženje otpisa po kreditima pravnih lica;
 • likvidacija partija kredita i garancija po njihovom zatvaranju/isteku,
 • saradnja sa drugim sektorima u pogledu knjiženja u svakom sektoru;
 • kontrola izvršenih obračuna, kamata, naknada (krediti pravnih i fizičkih lica);
 • usklađivanje čvrstih i prolaznih računa iz poslovnog domena,
 • praćenje i kontrola sprovedenih evidencija u poslovnim knjigama te rješavanje otvorenih stavki iz područja nadležnosti;
 • po zahtjevu Službe računovodstva sva preknjižavanja, u smislu tačnog knjigovodstvenog evidentiranja stanja po određenim kontima, vezanim za kredite i garancije odobrene PL I FL;
 • izrada izvještaja po poslovima iz poslovnog područja;
 • čuvanje dokumentacije.

Mjesto rada: Podgorica. 

×

4. SAMOSTALNI REFERENT ZA DEPOZITE – 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

 • VII stepen stručne spreme, Ekonomski ili drugi fakultet;
 • radno iskustvo najmanje 1 godina;
 • rad na računaru;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika. 

II Opis poslova:

 • Primanje Zahtjeva za oročavanje depozita pravnih lica;
 • Dostavljanje ponuda u vezi uslova oročenja depozita pravnih lica;
 • Priprema Ugovora o oročenom novčanom depozitu pravnog lica;
 • Administracija procedure sklapanja Ugovora kada se radi o oročenim depozitima pravnih lica, specijalnim klijentima fizičkim licima, pozajmicama;
 • Sprovodjenje Odluke kroz sistem za prethodne vrste poslova;
 • Knjiženje promjena vezano za depozitne račune klijenata u sredstvima;
 • Praćenje i obračunavanje kamate kod računa depozita;
 • Informisanje klijenta o dospjelim i obračunatim kamatama (kamatni listovi);
 • Priprema naloga za plaćanje kamata i povraćaj dospjelih obaveza;
 • Rasknjižavanje izvoda;
 • Generisanje kursnih razlika;
 • Izrada Izvještaja 50 najvećih deponenata;
 • Primanje Zahtjeva za reoročavanje depozita pravnih lica;
 • Praćenje dospijeća i dostavljanje informacija o dospijećima;
 • Dostavljanje ponuda u vezi uslova reoročenja depozita pravnih lica;
 • Priprema Anexa o oročenom novčanom depozitu pravnog lica;
 • Sistemsko evidentiranje Anexa Odluke za prethodne vrste poslova;
 • Knjiženje promjena vezano za depozitne račune klijenata u sredstvima;
 • Obračunavanje evidentne kamate kod računa depozita, subordinisanog duga, sredstva plasirana kod ostalih banaka;
 • Obračun kamata i rata na primljene kredite dividendi;
 • Povraćaj dospjelih obaveza;
 • Rasknjižavanje izvoda;
 • Obračunavanje, dostavljanje izvještaja i knjiženje obavezne reserve;
 • Dostavljanje izvještaja Fondu za zaštitu depozita;
 • Praćenje i knjiženje HOV kupljenih i sredstava obavezne rezerve, neamortizovanog diskonta;
 • Dostavljanje izvještaja IP o pozajmicama;
 • Dostavljanje izvještaja SUB o subordinisanom dugu.

Mjesto rada: Podgorica 

5. MENDAŽER ZA KORPORATIVNE KLIJENTE – 2 IZVRŠIOCA

I Uslovi:

 • VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • radno iskustvo najmanje 1 godina;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • rad na računaru.

II Opis poslova:

 • učešće u kreditnom procesu Banke i za održavanje kreditnih standarda u oblasti kreditiranja korporativnih pravnih lica, kao i u oblasti saglasnosti sa kreditnim politikama i procedurama pod nadzorom nadležnog menadžera većeg nivoa;
 • primanje, analiza i obrada kreditnih zahtjeva;
 • inicijalna ocjena boniteta, inicijalna procjena rizičnosti klijenata te profitabilnost poslovnog odnosa s klijentima primarna procjena rizika u kreditnom poslovanju u skladu s utvrđenim metodologijama te propisanim limitima centralne funkcije za upravljanje rizicima;
 • učešće u periodičnoj provjeri finansijskih podataka i knjiga klijenata;
 • primanje i obrada zahtjeva za izdavanje garancija i upućivanje predloga na odlučivanje nadležnom organizacionom dijelu Banke u skladu sa aktima Banke;
 • u slučaju neredovnog izmirenja kredita pokretanje postupaka prinudne naplate na teret sredstava obezbjeđenja i administraciju ukupnog kreditnog procesa za plasmane korporativnog portfolija dodijeljenog od strane neposrednog rukovodioca;
 • analiza postojećih i novih klijenata;
 • sve bankarske relacije i razvoj novih poslovnih aktivnosti sa ovim pravnim licima, uključujući relacije koje već postoje u okviru poslovne mreže Banke;

Mjesto rada: Podgorica.


6. MENADŽER ZA POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM I PRIVREDOM – 2 IZVRŠIOCA

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • radno iskustvo najmanje 1 godina;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • rad na računaru.

II Opis poslova:

 • sve poslovne relacije Banke, razvoj novih poslovnih aktivnosti i kreditni zahtjevi sa fizičkim i pravnim licima, uključujući one koji već postoje u okviru mreže filijala;
 • reklamiranje proizvoda Banke iz okvira segmenta za poslovanje sa stanovništvom i privredom (sadašnji i potencijalni klijenti), i u skladu sa tim daje direktive direktorima filijala;
 • ispunjavanje ciljeva profitabilnosti za kreditni portfolio fizičkih i pravnih lica (svi kreditno garantni proizvodi) kao i za ostale nekreditne bankarske proizvode sa fizičkim i pravnim licima;
 • primanje, analiza i obrada kreditnih zahtjeva;
 • procjena rizičnost odobrenja i adekvatnost obezbjeđenja kredita;
 • analiza boniteta klijenta i procjena kreditne sposobnosti i mogućnosti redovnog vraćanja kreditnih sredstava, prije odobrenja kredita;
 • periodična provjera finansijskih podataka i knjiga klijenata – pravnih lica;
 • kreiranje i potpisivanje sa ovlašćenim licem filijale ugovora o kreditu do iznosa odobrenog aktima Banke;
 • primanje i obrada zahtjeva za izdavanje garancija i upućivanje predloga na odlučivanje nadležnom organizacionom dijelu Banke u skladu sa aktima Banke;
 • pokretanje postupka prinudne naplate na teret sredstava obezbjeđenja u slučaju neredovnog izmirenja kredita;
 • analiza postojećih i novih klijenata;
 • prijem dokumentacije za otvaranje i zatvaranje tekućih računa pravnih lica;
 • kontrola ispravnosti dokumentacije za otvaranje računa;
 • poslovi zastupanja u osiguranju;

Mjesto rada: Podgorica.

7. REFERENT ZA RAD NA ŠALTERU – 3 IZVRŠIOCA

I Uslovi:

 • IV stepen, SSS gimnazija ili ekonomska škola;
 • radno iskustvo najmanje 6 mjeseci;
 • poznavanje Engleskog jezika;
 • rad na računaru.

II Opis poslova:

 • otvaranje računa za nacionalna i medjunarodna placanja (pravna i fizička lica);
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i medjunarodna placanja (pravna i fizička lica);
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica ;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • knjiženja iz djelokruga rada;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna placanja (pravna i fizička lica);i medjunarodna plačanja (fizička lica );
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom i medjunarodnom platnom prometu;
 • kontrola pokrića za medjunarodna plaćanja;
 • poslovi zastupanja u osiguranju

Mjesto rada: Podgorica.

8. REFERENT ZA RAD NA ŠALTERU – 2 IZVRŠIOCA

I Uslovi:

 • IV stepen, SSS gimnazija ili ekonomska škola;
 • radno iskustvo najmanje 6 mjeseci;
 • poznavanje Engleskog jezika;
 • rad na računaru.

II Opis poslova:

 • otvaranje računa za nacionalna i medjunarodna placanja (pravna i fizička lica);
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i medjunarodna placanja (pravna i fizička lica);
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica ;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • knjiženja iz djelokruga rada;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna placanja (pravna i fizička lica);i medjunarodna plačanja (fizička lica );
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom i medjunarodnom platnom prometu;
 • kontrola pokrića za medjunarodna plaćanja;
 • poslovi zastupanja u osiguranju;

Mjesto rada: Cetinje 

9. REFERENT ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

 • IV stepen, SSS gimnazija ili ekonomska škola;
 • radno iskustvo najmanje 6 mjeseci;
 • poznavanje Engleskog jezika;
 • rad na računaru.

II Opis poslova:

 • otvaranje računa za nacionalna i medjunarodna placanja (pravna i fizička lica);
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i medjunarodna placanja (pravna i fizička lica);
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica ;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • knjiženja iz djelokruga rada;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna placanja (pravna i fizička lica);i medjunarodna plačanja (fizička lica );
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom i medjunarodnom platnom prometu;
 • kontrola pokrića za medjunarodna plaćanja;
 • poslovi zastupanja u osiguranju.
Mjesto rada: Žabljak

10. REFERENT ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

 • IV stepen, SSS gimnazija ili ekonomska škola;
 • radno iskustvo najmanje 6 mjeseci;
 • poznavanje Engleskog jezika;
 • rad na računaru.

II Opis poslova:

 • otvaranje računa za nacionalna i medjunarodna placanja (pravna i fizička lica);
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i medjunarodna placanja (pravna i fizička lica);
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica ;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • knjiženja iz djelokruga rada;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna placanja (pravna i fizička lica);i medjunarodna plačanja (fizička lica );
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom i medjunarodnom platnom prometu;
 • kontrola pokrića za medjunarodna plaćanja;

Mjesto rada: Budva. 

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 3 (tri) dana od dana objavljivanja oglasa.
 
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio uspješnog tima, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica, za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: hr@prvabankacg.com sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Napomena: Prilikom razmatranja prijava, prednost će imati kandidati sa prethodnim radnim iskustvom u bankarskim poslovima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.