Kriterijumi i uslovi za novi moratorijum - Prva Banka Crne Gore

01.06.2020

Kriterijumi i uslovi za novi moratorijum


U skladu sa Odlukom CBCG o privremenim mjerama za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. list Crne Gore“ br. 46/20) korisnicima kredita Banka može odobriti moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana.

Potrebni kriterijumi da bi zahtjev za moratorijum bio razmatran su sledeći:

 1. korisnik kredita na dan 31.12.2019. godine nije imao kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana i čiji kredit na navedeni datum nije bio klasifikovan kao nekvalitetan;
 2. kredit  za koji se traži moratorijum nije restrukturiran u 2020. godini;
 3. ugovor sa klijentom nije raskinut;
 4. naplata obaveza se ne vrši u postupku prinudne naplate;
 5. dokumentovani dokazi da se finansijska pozicija klijenta pogoršala ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana zbog epidemije novog koronavirusa kao što su:

za stanovništvo

 • smanjenje zarade (potvrda poslodavca o smanjenju zarade klijenta i/ili člana domaćinstva);
 • raskid radnog odnosa (dokaz o raskidu radnog odnosa klijenta i/ili člana domaćinstva);
 • druge okolnosti od značaja koje se mogu dokumentovati; 

za privredu 

 • klijent više od 50% poslovnog prihoda ostvaruje od djelatnosti koja je značajno pogođena pandemijom (hoteli, restorani, usluge smještaja, prevoza, druge djelatnosti za koje klijent može dokazati uticaj pandemije);
 • odlaganje ili otkazivanje ugovorenih poslova koji su bili primarni izvor otplate prilikom odobrenja plasmana (na primjer u sektoru turizma otkazivanje rezervacija, odlaganja ili otkazivanje ugovora sa turoperatorima i turističkim agencijama, promet sa kupcima i dobavljačima za isti uporedni period u ovoj i prethodnoj godini);
 • značajno smanjen ili onemogućen obim prodaje proizvoda/usluga na tržištu (zabrana obavljanja poslovne djelatnosti u skladu sa mjerama nadležnih institucija za vrijeme epidemije novog koronavirusa, poređenje obima poslovanja za isti uporedni period u ovoj i prethodnoj godini);
 • visoka zavisnost od ino dobavljača i/ili ino kupaca (poređenje obima poslovanja za isti uporedni period u ovoj i prethodnoj godini);
 • druge okolnosti od značaja koje se mogu dokumentovati.


Zahtjev za novi moratorijum klijenti mogu poslati na email adresu kredit@prvabankacg.com, u kome je potrebno navesti: ime, prezime, JMBG, adresu, naziv poslodavca, broj telefona, rok odlaganja 30/60/90 dana i potrebni dokaz o pogoršanju finansijske situacije.

Pravna lica zahtjeve za novi moratorijum podnose kreditnim menadžerima u nadležnoj filijali.

Svi pristigli zahtjevi će se pojedinačno analizirati i procjenjivati mogućnost nastavka ili odobrenja novog moratorijuma. Klijenti će o rješenju zahtjeva kao i novom planu otplate kredita biti obaviješteni putem email-a u roku od 8 radnih dana.

Dodatne informacije i pojašnjenja o kriterijumima i uslovima za odobravanje novog moratorijuma mogu se dobiti pozivom na broj 19891.

×