Redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

20.06.2020

Redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list RCG” br.06/02 i “Sl.list CG” br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) Odbor direktora Prve banke CG AD – osnovana 1901.godine, Podgorica, (u daljem tekstu: „Prva banka“) saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
PRVE BANKE CG AD – OSNOVANE 1901.GODINE

Za dan 21.07.2020. godine (utorak) u Podgorici, sala “Imanje Knjaz” - Mareza, sa početkom u 18,00 časova, sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2019. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora;
2. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Prve banke.

Odluka o razrješenju članova odbora direktora donosi se većinom od prisutnih glasova. Izbor članova odbora direktora vrši se kumulativnim glasanjem. Obavještenja o dnevnom redu i materijalu za Skupštinu mogu se dobiti u poslovnim prostorijama Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili na telefon broj + 382 (0)20 409 103, svakog radnog dana od 08,00 - 16,00 časova, počev od 22.06.2020.godine, kao i na internet stranici: www.prvabankacg.com/akcionari.php. Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 14,00 časova.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Mr Milan Perović s.r.
×