Redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. - Prva Banka Crne Gore

03.07.2018

Redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901.


Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list RCG” br.06/02 i “Sl.list CG” br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) Odbor direktora Prve banke CG AD – osnovana 1901.godine, Podgorica, (u daljem tekstu: „Prva banka“) saziva


REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
PRVE BANKE CG AD – OSNOVANA 1901.GODINE

Za dan 06.08.2018. godine (ponedeljak) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 17,00 časova, sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

  1. Razmatranje Godišnjih finansijskih izvještaja Prve banke za period 01.01. - 31.12.2017. godine sa Izvještajem nezavisnog revizora Društvo za reviziju BDO d.o.o. Podgorica;
  2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2017.godinu;
  3. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Prve banke.

Odluke po tački 1. i 2. dnevnog reda donose se većinom od prisutnih glasova. Odluka po tački 3. dnevnog reda – izbor članova odbora direktora, donosi se kumulativnim glasanjem.

Obavještenja o dnevnom redu i materijalu za Skupštinu mogu se dobiti u poslovnim prostorijama Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili na telefon broj + 382 (0)20 409 103, svakog radnog dana od 8,00 -16,00 časova, počev od 05.07.2018.godine, kao i na internet stranici: www.prvabankacg.com.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 12,00 časova.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Dr Neda Ivović s.r.
×