Bliži uslovi za prijavljivanje za korišćenje moratorijuma i restrukturiranje kredita odobrenih fizičkim licima kod Prve banke - Prva Banka Crne Gore

17.11.2020

Bliži uslovi za prijavljivanje za korišćenje moratorijuma i restrukturiranje kredita odobrenih fizičkim licima kod Prve banke


Na osnovu Odluke o privremenim mjerama za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. list Crne Gore" br. 046/20 od 20.05.2020.godine i 105/20 od 29.10.2020. godine), Banka izdaje sledeće
 

Bliže uslove za prijavljivanje za korišćenje moratorijuma i restrukturiranje kredita odobrenih fizičkim licima kod Prve banke Crne Gore AD Podgorica, osnovana 1901. godine 

×

A) Moratorijum na otplatu kredita

 1. Korisnik kredita-fizičko lice, ima pravo na korišćenje moratorijuma na otplatu kredita u trajanju od šest mjeseci ako:
 • na dan 31.12.2019. godine nije imao kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana, odnosno da isti nije bio klasifikovan kao nekvalitetan (klasifikacione kategorije C, D i E) i
 • na dan 31.03.2020. godine ili kasnije je tom licu prestao radni odnos, kao posledica negativnog uticaja epidemije zarazne bolesti COVID-19. O navedenom se dostavlja dokaz (izjava poslodavca, ugovor o radu, platna lista).

 

 1. Tokom trajanja moratorijuma na otplatu kredita, privremeno se obustavljaju plaćanja obaveza po tom kreditu (glavnica, kamata, zatezna kamata, naknade i drugo).

   

 2. Kredit kojem je uspostavljen moratorijum, period otplate kredita se produžava za period trajanja moratorijuma, ukoliko korisnik kredita i Banka ne ugovore drugačije.

   

 3. Korisnik moratorijuma ima pravo da izabere jedan od sledećih načina plaćanja kamate, koja se obračunava tokom trajanja moratorijuma i to:
 • plaćanje kamate za vrijeme trajanja moratorijuma u skladu sa ugovorenom dinamikom iz plana otplate kredita;
 • plaćanje ukupnog iznosa obračunate, a neplaćene kamate za vrijeme trajanja moratorijuma po isteku moratorijuma ili
 • pripisivanje obračunate, a neplaćene kamate za vrijeme trajanje moratorijuma glavnici duga po isteku moratorijuma.

 

 1. Svi troškovi vezani za uspostavljanje i sprovođenje moratorijuma (obrada kredita, zaključivanje aneksa ugovora o kolateralu, ovjera ugovora i drugo) snosi Banka.

 

B) Restrukturiranje – promjena plana otplate kredita

 1. Na zahtjev fizičkog lica korisnika kredita, Banka odobrava promjenu plana otplate kredita produženjem roka otplate kredita, ako je korisniku kredita 31.03.2020. godine ili kasnije smanjena zarada za najmanje 10% kao posljedica negativnog uticaja epidemije zarazne bolesti COVID-19. O navedenom se dostavlja dokaz (izjava poslodavca, ugovor o radu, platna lista). 

   

 1. Korisniku kredita iz prethodne tačke, sa neto zaradom koja je prije smanjenja iznosila 550,00 eura i više, a nakon smanjenja zarade neopterećeni dio zarade iznosi manje od 220,00 eura, rok otplate kredita produžava se tako da iznos neopterećenog dijela zarade nakon izmjene plana otplate kredita ne bude manji od 220,00 eura, osim ako korisnik kredita i Banka ne ugovore drugačije. 

   

 1. Korisniku kredita sa neto zaradom koja je prije smanjenja iznosila manje od 550,00 eura, rok otplate kredita produžava se tako da iznos neopterećenog dijela zarade nakon izmjene plana otplate kredita ne bude manji od iznosa neopterećenog dijela zarade koji je korisnik kredita imao neposredno prije smanjenja zarade, osim ako korisnik kredita i Banka ne ugovore drugačije. 

   

 1. Svi troškovi vezani za uspostavljanje novog plana otplate kredita (obrada kredita, zaključivanje aneksa ugovora o kolateralu, ovjera ugovora i drugo) snosi Banka. 

   

 1. U slučaju restrukturiranja gotovinskih kredita odobrenih fizičkim licima, ne primjenjuju se ograničenja koja se odnose na rokove otplate kredita utvrđena Odlukom o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravaju fizičkim licima ("Službeni list CG", broj 58/19).

 

C) Način podnošenja zahtjeva za uspostavljanje moratorijuma i zahtjeva za promjenu plana otplate kredita - restrukturiranje 


Korisnici kredita-fizička lica, koji podnose Banci zahtjev za uspostavljanje moratorijuma i zahtjev za promjenu plana otplate kredita – restrukturiranje, to mogu učiniti u najbližoj filijali Banke (obraćanjem kreditnom menadžeru), u pisanoj formi, na adresu: Prva banka Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, 81000 Podgorica (u zahtjevu je potrebno naznačiti: ime, prezime, JMBG, adresu, grad, naziv poslodavca, broj telefona, rok odlaganja 30/60/90 dana), putem internet stranice Banke, na www.prvabankacg.com/zahtjev_za_produzenje.php ili putem elektronske pošte, na e-mail info@prvabankacg.com.

Banka će u roku od 15 dana od prijema zahtjeva za uspostavljanje moratorijuma ili zahtjeva za promjenu plana otplate kredita, sprovesti sve radnje za realizaciju moratorijuma ili restrukturiranja, uključujući i izradu aneksa ugovora o kreditu sa podnosiocem zahtjeva - korisnikom kredita - fizičkim licem.