Vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

27.01.2021

Vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Na osnovu člana 135, 136 i 151 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list Crne Gore” br.65/20) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901.godine, Podgorica, br. 1547.2 od 26.01.2021.godine, objavljuje se slijedeće

 
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD-osnovana 1901.godine, Podgorica


Vanredna
Skupština akcionara Prve banke CG AD-osnovana 1901.godine, Podgorica (u daljem tekstu: Prva banka) zakazanaje za dan 27.02.2021. godine u Podgorici, sala “Imanje Knjaz”- Mareza, sa početkom u 12,00 časova, sa slijedećim

×
DNEVNIM REDOM
 
1. Predlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, Podgorica.

 

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara Prve banke sa predlogom odluke i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Prve banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Prve banke čine akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine (273.446) od ukupnog broja akcija (410.168) sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka po predlogu iz tačke 1 dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 09,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 (20) 409 103.


O
DBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Mr Milan Perović s.r.


Predlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta