Obavještenje o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

15.02.2021

Obavještenje o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list Crne Gore” br.65/20) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, Podgorica, br. 3344.1 od 12.02.2021.godine, objavljuje se slijedeće

OBAVJEŠTENJE
o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara
Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica

Dnevni red vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, sazvane za dan 27.02.2021. godine (subota) sa početkom u 12,00 časova, u Podgorici, sala “Imanje Knjaz”-Mareza, proširuje se sa tačkom 2 i 3 dnevnog reda, koje glase:

2. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica
3. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Prve banke CG AD -osnovana 1901. godine, Podgorica

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara Prve banke sa predlogom odluka i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Prve banke u sjedištu Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.
Odluka po predlogu iz tačke 2 dnevnog reda donosi se većinom prisutnih ili zastupanih akcionara.
Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 09,00 časova.
Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382(20) 409 103.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Mr Milan Perović s.r.

×