Obavještenje - Prva Banka Crne Gore

08.03.2021

Obavještenje


Vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD-osnovana 1901.godine održana je dana 27.02.2021.godine, u Podgorici, sa početkom u 12,00h, na kojoj je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Prve  banke, čime je Prva banka izvršila uskladjivanje Statuta sa Zakonom o privrednim duštvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20).

Skupštini akcionara su prisustvovali akcionari koji posjeduju 282.993 običnih akcija sa pravom glasa od ukupno 410.168 običnih akcija, što čini 68,9944%, kao i akcionar koji posjeduje 23.471 povlašćenih akcija bez prava glasa, što čini 100 %, tako da je ostvaren zahtijevani kvorum prisutnosti od dvije trećine za 1. tačku dnevnog reda.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Prve  banke je donijeta većinom od 87,73% glasova običnih akcija i 100% glasova povlašćenih akcija (povlašćene akcije imaju pravo glasa u slučajevima propisanim članom 208 Zakona o privrednim društvima). U konkretnom slučaju, iz razloga što izmjene i dopune Statuta sadrže odredbu o odobrenom povećanju kapitala.

Skupština akcionara nije rasprpravljala po tački 2 i 3 dnevnog reda.

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta

×