Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

23.06.2021

Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Na osnovu člana 134, 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list Crne Gore” br.65/20) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, Podgorica, br.04/16076.2 od 22.06.2021. godine, objavljuje se slijedeće 

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica


Redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, Podgorica (u daljem tekstu: “Prva banka”) zakazana je za dan 27.07.2021. godine u Podgorici, sala “Imanje Knjaz”- Mareza, sa početkom u 18,00 časova, sa slijedećim 

×

DNEVNIM  REDOM

  1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora;
  2. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Prve banke;
  3. Odluka o izboru članova Odbora direktora Prve banke.


Materijal za redovnu Skupštinu akcionara Prve banke sa predlogom odluka i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Prve banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara. Uvid u materijal i predloge odluka za skupštinu akcionara, akcionari mogu izvršiti u sjedištu Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141. svakog radnog dana od 08,00 - 16,00 časova, počev od 07.07.2021. godine, kao i na internet stranici: www.prvabankacg.com.

Odluka o razrješenju članova odbora direktora donosi se većinom od prisutnih glasova. Izbor članova odbora direktora vrši se na način što svaka akcija sa pravom glasa daje pet glasova (jednak broju članova odbora direktora Prve banke), i odluka će biti donijeta ako svi članovi odbora direktora budu izabrani u istom krugu glasanja, sa najmanje dva nezavisna člana i ako svi izabrani članovi imaju više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti Sekretaru Prve banke, najkasnije do dana održavanja Skupštine do 09,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 (20) 409 103.

 

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik,

Mr Milan Perović s.r.