JAVNI KONKURS za izbor Izvršnog direktora poslovnog područja Operacije i razvoj - Prva Banka Crne Gore

15.07.2021

JAVNI KONKURS za izbor Izvršnog direktora poslovnog područja Operacije i razvoj


Prva banka CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 raspisuje 

 

×
JAVNI KONKURS
za izbor Izvršnog direktora poslovnog područja Operacije i razvoj 

 

Uslovi: 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 08/21, 59/21 i 68/21), kandidat mora da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 • da ima visoko obrazovanje (VII-1),
 • da ima radno iskustvo na rukovodećim poslovima u banci ili u finansijskom sektoru najmanje tri godine,
 • da ima znanje engleskog ili drugog stranog jezika,
 • da poznaje rad na računaru,
 • da nema smetnji za izbor iz člana 31 Zakona o bankama (“Službeni list Crne Gore”, br. 17/08, 44/10 i 40/11).

 

Period angažovanja: Radni odnos na određeno vrijeme do isteka mandata u trajanju od dvije godine.

 

Osnovne obaveze i odgovornosti:

 • organizuje i rukovodi poslovnim područjem Operacije i razvoj (obuhvata: Sektor za digitalnu transformaciju, Sektor za informacione tehnologije i Sektor za pružanje platnih usluga),
 • sprovodi utvrđenu strategiju i politike Banke,
 • priprema strateške, poslovne i finansijske planove iz domena poslovnog područja,
 • obavlja druge poslove iz domena poslovnog područja.

 

Uz prijavu na konkurs kandidat za Izvršnog direktora treba da dostavi slijedeće dokaze:

 • diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom,
 • dokaz o radnom iskustvu - ovjerenu fotokopiju radne knjižice,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • fotokopiju lične karte,
 • uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • najmanje dvije preporuke o stručnim sposobnostima kandidata.

 

Prijava treba da sadrži slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, biografiju (CV), kontakt telefon i e-mail adresu. 

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji dostave na adresu: Prva banka CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili hr@prvabankacg.com, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za izbor Izvršnog direktora Operacija i razvoja.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Oglas je aktivan zaključno sa danom 15.08.2021. godine.