JAVNI KONKURS za izbor Izvršnog direktora poslovnog područja Prodaja - Prva Banka Crne Gore

15.07.2021

JAVNI KONKURS za izbor Izvršnog direktora poslovnog područja Prodaja


Prva banka CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 raspisuje 

 

×
JAVNI KONKURS
za izbor Izvršnog direktora poslovnog područja Prodaja

 

Uslovi: 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 08/21, 59/21 i 68/21), kandidat mora da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 • da ima visoko obrazovanje (VII-1),
 • da ima radno iskustvo na rukovodećim poslovima u banci ili u finansijskom sektoru najmanje tri godine,
 • da ima znanje engleskog ili drugog stranog jezika,
 • da poznaje rad na računaru,
 • da nema smetnji za izbor iz člana 31 Zakona o bankama (“Službeni list Crne Gore”, br. 17/08, 44/10 i 40/11).

 

Period angažovanja: Radni odnos na određeno vrijeme do isteka mandata u trajanju od dvije godine.

 

Osnovne obaveze i odgovornosti:

 • organizuje i rukovodi poslovnim područjem Prodaja (obuhvata: upravljanje poslovnim odnosom sa korporativnim klijentima, upravljanje poslovnim odnosom sa fizičkim licima i malim i srednjim preduzećima - poslovna mreža i Treasury),
 • sprovodi utvrđenu strategiju i politike Banke,
 • priprema strateški, poslovni i finansijski plan prodaje,
 • obavlja druge poslove iz domena poslovnog područja.

 

Uz prijavu na konkurs kandidat za Izvršnog direktora treba da dostavi slijedeće dokaze:

 • diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom,
 • dokaz o radnom iskustvu - ovjerenu fotokopiju radne knjižice,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • fotokopiju lične karte,
 • uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • najmanje dvije preporuke o stručnim sposobnostima kandidata.

 

Prijava treba da sadrži slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, biografiju (CV), kontakt telefon i e-mail adresu. 

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji dostave na adresu: Prva banka CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili hr@prvabankacg.com, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za izbor Izvršnog direktora Prodaje.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Oglas je aktivan zaključno sa danom 15.08.2021. godine.