JAVNI KONKURS za izbor Glavnog izvršnog direktora - Prva Banka Crne Gore

15.07.2021

JAVNI KONKURS za izbor Glavnog izvršnog direktora


Prva banka CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 raspisuje 

 

×
JAVNI KONKURS
za izbor Glavnog izvršnog direktora


Uslovi: 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 08/21, 59/21 i 68/21), kandidat mora da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 • da ima visoko obrazovanje (VII-1),
 • da ima radno iskustvo na rukovodećim poslovima u banci ili u finansijskom sektoru najmanje tri godine,
 • da ima znanje engleskog ili drugog stranog jezika,
 • da poznaje rad na računaru,
 • da nema smetnji za izbor iz člana 31 Zakona o bankama (“Službeni list Crne Gore”, br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17).

 

Period angažovanja: Radni odnos na određeno vrijeme do početka primjene Zakona o kreditnim institucijama (“Službeni list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20 i 08/21).

 

Osnovne obaveze i odgovornosti:

 • organizuje i rukovodi radom Banke kao cjeline,
 • sprovodi utvrđenu strategiju i politike Banke,
 • neposredno rukovodi Sektorom za upravljanje stečenom imovinom, Službom za IT sigurnost, Službom pravnih poslova, Službom ljudskih resursa i Službom za opšte i tehničke poslove,
 • koordinira radom izvršnih direktora na dnevnoj osnovi,
 • predstavlja i zastupa Banku,
 • predlaže unutrašnju organizaciju,
 • obavlja druge poslove iz svog domena.

 

Uz prijavu na konkurs kandidat za Glavnog izvršnog direktora treba da dostavi slijedeće dokaze:

 • diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom,
 • dokaz o radnom iskustvu - ovjerenu fotokopiju radne knjižice,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • fotokopiju lične karte,
 • uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • najmanje dvije preporuke o stručnim sposobnostima kandidata.

 

Prijava treba da sadrži slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, biografiju (CV), kontakt telefon i e-mail adresu. 

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji dostave na adresu: Prva banka CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili hr@prvabankacg.com, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za izbor Glavnog izvršnog direktora.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Oglas je aktivan zaključno sa danom 15.08.2021. godine.