Obavještenje o odlaganju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

11.08.2021

Obavještenje o odlaganju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, Podgorica, zakazana za dan 11.08.2021. godine (srijeda) sa početkom u 20,00 časova, u Podgorici sa sledećim 


DNEVNIM  REDOM

×
  1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora;
  2. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Prve banke;
  3. Odluka o izboru članova Odbora direktora Prve banke.

 

O d l o ž e n a je za dan 26.08.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 19,00 časova, u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141. 

                                                                                                                               

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Mr Milan Perović s.r.