Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

25.08.2021

Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Na osnovu člana 135, 136 i 151 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list Crne Gore” br.65/20) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, Podgorica, br. 04/19777.5 od 23.08.2021.godine, objavljuje se slijedeće

 

×
OBAVJEŠTENJE
 o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica 

 

Vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica (u daljem tekstu: “Prva banka”) zakazana je za dan 27.09.2021. godine (ponedeljak) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 18,00 časova, sa slijedećim 

DNEVNIM  REDOM

  1. Predlog odluke o usvajanju Statuta Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica;
  2. Predlog odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova primjerenosti člana nadzornog odbora, člana upravnog odbora i nosioca ključne funkcije u Prvoj banci CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica. 


Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara Prve banke sa predlozima odluka i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Prve banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Prve banke  čine akcionari koji posleduju najmanje dvije trećine (273.446) od ukupnog broja akcija (410.168) sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka po predlogu iz tačke 1 dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara, a odluka po predlogu iz tačke 2 dnevnog reda većinom prisutnih.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 09,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382(20) 409 103.


ODBOR DIREKTORA

Predsjednik,

Mr Milan Perović s.r.