Obavještenje o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

11.01.2022

Obavještenje o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Obavještavaju se akcionari Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica da je vanredna Skupština akcionara Prve banke održana dana 29.12.2021. godine u Podgorici, sa slijedećim
 

DNEVNIM  REDOM 

×
  1. Predlog odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke;
  2. Predlog Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Prve banke;
  3. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
  4. Predlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora.


Skupština akcionara Prve banke je donijela predložene odluke, koje se nalaze u dijelu Akcionari.

Podgorica, 31.12.2021. godine

 SEKRETAR BANKE

 Vesna Bogdanović s.r.